Album

(English version coming soon)

 โครงการสัมนาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการของกลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร (25/09/2555)

โครงการสัมนาจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการของกลุ่มวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 25 กันยายน 2555 ณ หัวหินมันตรา  รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

โครงการระดมสมองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (14-15/07/2555)

โครงการระดมสมองเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท จ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา