::Alumni Database ::
    เข้าสู่ระบ สำหรับผู้ดูแลระบบ

-->ยินดีต้อนรับเข้าสู่.....

ระบบสารสนเทศศิษย์เก่านี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลด้านต่างๆ ของศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนำข้อมูลศิษย์เก่าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   ค้นหาศิษย์เก่า
   บริจาค
   ติดต่อฝ่ายพัฒฯ

   กลุ่มศิษย์เก่า

   คลังรูปภาพ

   คู่มือการใช้งาน   

   แบบประเมิน

หมายเหตุ ระบบสารสนเทศศิษย์เก่านี้เหมาะสำหรับ web browser ของ Google Chrome
และการอัปโหลดรูปภาพต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษเท่านั้น

 

ออกแบบโดย นางสาวอริษา สุขขา นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ รุ่นที่ 9 รหัส 533080671-4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น