ตัวอย่างการเขียนนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

 

ที่มาของตัวอย่าง   ใช้ข้อมูลเบื้องต้นของห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ประวัติการจัดตั้ง

ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ศาสตราจารย์ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ซึ่งเป็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ นางวิภา โกยสุขโข ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดลในขณะนั้น ได้เสนอโครงการมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง การจัดตั้ง ห้องสมุดดนตรี ณ อาคารสำนักหอสมุด โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรี เพื่อดำเนินการโครงการนี้

คณะกรรมการฯได้นำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทาน พระราชานุญาตเสนอเป็นโครงการให้ธนาคารกรุงเทพ จำกัด พิจารณาจัดสรร งบประมาณในการก่อสร้างห้องสมุดดนตรี เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในมงคลวโรกาส ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงเจริญพระชนมายุครบ ๓ รอบพระชันษา ซึ่งธนาคารกรุงเทพ จำกัด ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐บาท ( หนึ่งล้านบาทถ้วน ) เพื่อดำเนินการดังกล่าว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดกรุณาพระราชทานนามห้องสมุดดนตรีนี้ว่า “ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ” อันเป็นมหามงคลนาม และได้ทรงพระเมตตา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดห้องสมุดดนตรี สมเด็จพระเทพรัตน์ ณ อาคารสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๓๕

พันธกิจ

 • ให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยทางดนตรี ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
 • เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลทางด้านการดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน โดยมุ่งเน้นให้เป็นศูนย์ข้อมูลหลักสำหรับดนตรีภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศ รวมทั้งดนตรีต่างประเทศ โดยเฉพาะดนตรีของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย และดนตรีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม แลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการทางดนตรี และเชื่อมโยงการให้บริการ กับสถาบันอื่นๆ
 • เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีไทย รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการและการใช้สื่อสารสนเทศทางดนตรี ให้สะดวกแก่การนำไปใช้

ผู้รับผิดชอบ

·         หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำหนดนโยบายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ขอบเขตเนื้อหา

 • เกี่ยวกับดนตรีการดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้าน การดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านดนตรีภาคกลาง และภาคตะวันตกของประเทศไทรวมทั้งดนตรีต่างประเทศ โดยเฉพาะดนตรีของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย และดนตรีของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  นอกจากนั้นยังรวมถึงวัฒนธรรมดนตรีไทย รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการและการใช้สื่อสารสนเทศทางดนตรี

ประเภทของทรัพยากรสารสนเทศที่จะรวบรวม

 • นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ มุ่งแสวงหา โดยจัดหา รวบรวม และเผยแพร่ ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากรในสถาบัน และชุมชน  โดยกำหนดประเภทของทรัพยากรที่จะรวบรวมดังต่อไปนี้

·         หนังสือ และวารสารด้านดนตรี

·         ซีดีเพลงไทย / สากล

·         วีดิทัศน์ไทย / ต่างประเทศ

·         วีดิโอดิสก์เพลงไทย / สากล

·         เทปเสียงเพลงไทย / สากล

·         โน้ตเพลงไทย / สากล

·         แผ่นเสียงเพลงไทย / สากล

·         ไมโครฟิชเพลงไทย

·         เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

การเลือก

 • การดำเนินงานการคัดเลือกทรัพยากรสารสนเทศ จะให้ผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องได้แก่  อาจารย์  นักศึกษา  และผู้ใช้บริการห้องสมุดทั่วไปของมหาวิทยาลัยฯ เสนอรายชื่อทรัพยากรเพื่อจัดหาได้หลากหลายรูปแบบ  เช่น
  • การคัดเลือกหนังสือโดยตรงในงานแสดงหนังสือที่ได้จัดขึ้นในทุกปี 
  • การแนะนำผ่านเว็บไซต์ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนด
  • การแนะนำโดยตรงผ่านบรรณารักษ์  ผ่านทางโทรศัพท์  และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
 • เกณฑ์โดยภาพรวมสำหรับการประเมินคุณค่าของตัวทรัพยากรสารสนเทศดังต่อไปนี้
  • เลือกเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้   ตามวัตถุประสงค์หลักและขอบเขตที่กำหนดไว้ข้างต้น รวมทั้งมีผู้เสนอแนะเป็นอันดับแรก
  • เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีคณค่าทางวรรณกรรม ไม่เป็นพิษเป็นภัย มีข้อเท็จจริงถูกต้อง  
  • เลือกทรัพยากรสารสนเทศที่มีคุณภาพ

§         สิ่งพิมพ์ให้เลือกปกแข็งก่อนปกอ่อน

§         โสตทัศนวัสดุ (ซีดี  วีดิทัศน์ วีดิโอดิสก์ เทปเสียง แผ่นเสียง ไมโครฟิช) ให้พิจารณาคุณภาพและเทคนิคในการผลิต ได้แก่ความชัดเจนของภาพคุณภาพของสี   เสียง และวัสดุที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งลักษณะทางกายภาพ (packaging เช่น ปกเทป กล่อง เป็นต้น) ต้องจัดเก็บง่าย มีความคงทน ดึงดูดความสนใจ

§         เว็บไซต์ ที่รวบรวม จะต้องมีความน่าเชื่อจัดทำขึ้นจากหน่วยงานสมาคมที่มีความชำนาญเชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

การจัดหา

 • ในแต่ละปีงบประมาณจะจัดหาทรัพยากรสารสนเทศตามประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 

ทรัพยากรสารสนเทศ

การจัดสรรงบประมาณ

จำนวนต่อรายการ

วิธีการจัดหา

หนังสือ และวารสารด้านดนตรี 

30 %

2

ซื้อ/ ขอบริจาค/ แลกเปลี่ยน

ซีดีเพลงไทย / สากล  วีดิทัศน์ไทย / ต่างประเทศ  วีดิโอดิสก์เพลงไทย / สากล

30 %

2

ซื้อ/ ขอบริจาค/ แลกเปลี่ยน/ ผลิตเอง/ ทำสำเนา

เทปเสียงเพลงไทย / สากล

5 %

2

ซื้อ/ ขอบริจาค/ แลกเปลี่ยน/ ทำสำเนา

โน้ตเพลงไทย / สากล

20 %

2

ซื้อ/ ขอบริจาค/ แลกเปลี่ยน/ ผลิตเอง/ ทำสำเนา

แผ่นเสียงเพลงไทย / สากล

5 %

2

ซื้อ/ ขอบริจาค/ แลกเปลี่ยน/

ไมโครฟิชเพลงไทย

5 %

1

ซื้อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรี

5 %

1

รวบรวม/ เป็นสมาชิก/ ผลิตเอง

 

 • ในปีงบประมาณ 2550 นี้ได้รับจัดสรรงบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเป็นเงิน 200,000 บาท

 

 

หมวดหมู่ที่รวบรวม

·         การวิเคราะห์เนื้อหาของทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับดนตรีจะจัดอยู่ในหมวดหมู่ตามระบบ LC(Library of Congress Classification) M, ML, และ MT และหมวดหมู่อื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมวดหมู่ Hymnology (BV); Dance (GV); Legal aspects of music (KF); Art (N); Literature (PN); Vocal physiology (RC); Recording industry (TK).