การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint (ครั้งที่ 1)

 

เนื้อหาในการเรียน

  1. ประโยชน์ของโปรแกรม MS PowerPoint
  2. ส่วนประกอบของหน้าต่างMS PowerPoint
  3. การสร้าง Presentation ใหม่
  4. การใส่รูปภาพจาก Clip Art
  5. การเลือกรูปภาพจากไฟล์รูปภาพ
  6. การเลือกรูปภาพจาก Internet
  7. การเพิ่มรูปจาก Drawing
  8. การกำหนดข้อความ Heading and Footer

 

ประโยชน์ของโปรแกรม MS PowerPoint

การนำเสนองาน (Presentation) สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ

 

เพื่อประชุมชี้แจงการดำเนินงาน

 

บรรยาย ในการศึกษา ฝึกอบรม

แสดงผลการทำงาน

 

สารสนเทศที่ใช้นำเสนอ

*       ข้อความ

*       ภาพ

*       ภาพเคลื่อนไหว

*      Hyperlink เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือ Website

 

 

 

การนำเสนอ (Presentation) สามารถกำหนดรูปแบบ

 

 

เริ่มเปิดโปรแกรม

1. คลิกที่ปุ่ม  ที่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ 

2. คลิกเลือกที่ Programs

3. คลิก Microsoft PowerPoint.

 

4. จะปรากฏหน้าต่าง เพื่อเลือกวิธีการสร้างแฟ้มนำเสนอข้อมูล

5. ให้เลือก Blank presentation

6.คลิกเลือก Layout

ของสไลด์แบบที่ 1 (Title Slide)

 

ส่วนประกอบของหน้าต่าง MS PowerPoint


Title bar

แถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อแฟ้มข้อมูล

Command menu bar

แถบแสดงคำสั่งในแบบเมนู

Tools bar

แถบแสดงคำสั่งในแบบไอคอน

View

มุมมองการใช้โปรแกรม

 

97/98:     

 

2000:

 

มุมมองการใช้โปรแกรม

 Normal

ปรากฏใน  PowerPoint2000 เป็นมุมมองที่แสดงหน้าต่างข้อความที่ด้านซ้าย  แสดงหน้าต่างสไลด์ที่ด้านขวาบน และหน้าต่างบันทึกข้อความสำหรับผู้บรรยายที่ด้านขวาล่าง

 Outline

มุมมองแสดงโครงร่างของเนื้อหาทั้งหมด ช่วยในการจัดการเนื้อหาที่จะนำเสนอในแบบของเค้าโครงข้อความ

 Slide

มุมมองสำหรับการออกแบบสไลด์  ทีละสไลด์ แสดงเนื้อหาและกราฟิกแต่ละสไลด์

 Slide Sorter

แสดงสไลด์ทั้งหมด ทำให้สามารถตรวจสอบ และจัดเรียงการนำเสนอที่สมบูรณ์

 Note Page

นำเสนอภาพสไลด์ในจอขนาดเล็ก และพื้นที่สำหรับบันทึกข้อความที่สำคัญๆ ให้กับผู้บรรยาย

 Slide show

แสดงสไลด์ที่ได้จัดทำ โดยนำเสนอทั้งเสียง และภาพเคลื่อนไหว

---

 ความแตกต่างของการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint กับ Microsoft Word

 

MS Word

MS Power Point

พื้นที่บันทึกสารสนเทศ

§   Page : หน้ากระดาษ ต่อเนื่องกันไป

§     Slide : ในรูปของ Slide แยกเป็นแต่ละแผ่น

รูปแบบของข้อความที่ปรากฏ

§   อยู่ในย่อหน้า (Paragraph) ต่อเนื่องยาวตามหน้ากระดาษ

§     เป็นชิ้นข้อความ ใน Text box

การปรับ/เลื่อนข้อความกับภาพ

§    ข้อความเลื่อน  ภาพเลื่อน

§     ข้อความเลื่อน  ภาพไม่เลื่อน

ทำภาพให้เคลื่อนไหว (Animation)

§   ทำไม่ได้ 

§     ทำได้ (Animation)

ทำข้อความให้เคลื่อนไหว (Animation)

§   ทำไม่ได้

§     ทำได้ (Animation)

 

การจัดการสไลด์

การเพิ่ม Slide คลิกเลือกคำสั่ง Insert > New Slide
การเปลี่ยนLayout โดยคำสั่ง Format > Slide Layout
การลบ Slide โดย คำสั่ง Edit > Delete Slide

 การใส่รูปภาพ

รูปจาก Clip Art

§    เลือก Slide Layout แบบ Text & Clip Art

รูปจาก File

§    เลือกคำสั่ง Insert > Object > Form File

§    ระบุโฟลเดอร์ของภาพ จากช่อง Look in :

§    ระบุชนิดของภาพจากช่อง File of Type :

รูปภาพจาก Internet

§    เปิดโปรแกรม Web browser (Internet Explorer)

§    ชี้เมาส์ที่รูปภาพ

§    คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Copy

§    เปิดโปรแกรม PowerPoint

§    คลิกเลือกคำสั่ง Paste

 

การเพิ่มข้อความให้ปรากฏทุกสไลด์ (Heading or Footing)

คลิกเลือกคำสั่ง View > Heading and Footer

 

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1

  1. สร้างไฟล์ใหม่ ใช้ชื่อไฟล์   <รหัสประจำตัวนักศึกษา> PPT1

  2. สร้างสไลด์แผ่นที่ 1 กำหนด Layout แบบ Title

และพิมพ์ข้อความตามสไลด์ที่ปรากฏต่อจากข้อ 3  

  3. ให้กำหนด View > Heading and Footer ให้ปรากฏวันที่,  ชื่อ-นามสกุล สาขา, เลขหน้า ในบรรทัดสุดท้ายของสไลด์

 

 

4. สร้างสไลด์แผ่นที่ 2 และ 3 กำหนด Layout แบบ Bullet list

และพิมพ์ข้อความดังปรากฏในตัวอย่างสไลด์แผ่นที่ 2 และ 3

 

 

 

5.สร้างสไลด์แผ่นที่ 4, 5 และ 6 กำหนด Layout แบบ Text & Clip Artและพิมพ์ข้อความดังนี้ และนำภาพจาก Clip Art, รูปภาพที่ปรากฏในโฟลเดอร์ C:\windows, รูปภาพจาก Internet  และรูปจากการวาดขึ้น

 

 

6.ส่งไฟล์ทาง E-mail ระบุ subject : 412141 Section...  <รหัสประจำตัวนักศึกษา > <สาขา ……> PPT1

7. ที่ CC: ระบุอีเมล์ของนักศึกษา

8. ที่ To : hslib@kku.ac.th

 

 

การเรียนครั้งที่ 4 ให้นำเสนอไฟล์จาก PowerPoint

·         ให้เตรียมเนื้อหา เพื่อจัดทำไฟล์ PowerPoint (ไม่น้อยกว่า 6 slide)

·         Slide 1 : ต้องใช้ Layout แบบ “Title Slide”  (ให้กำหนดชื่อเรื่องเอง)

·         Slide 2 : ใช้ Layout แบบ  “Bullet List” (ข้อมูลส่วนบุคคล)

·         Slide 3 – 6 : สิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ, ความสนใจ, ความใฝ่ฝัน, ความตั้งใจ, อนาคต, ปรัชญา, อาหาร, ฯลฯ

·         สิ่งที่จะต้องมีใน Slide  

o        Header, Footer

o        Graphic, Design 

o        Slide Transition, Animation