2.4 จะติดต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร
Up
2.1 Intro
2.2 Direct Internet Access
2.3 Dialup Access
2.4 จะติดต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร
2.5 ความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้
2.6เมื่อเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต
2.4 Question

จะติดต่อใคร

 • ถ้าที่บ้านมีเครื่องคอมพิวเตอร์,  หมายเลขโทรศัพท์  และอุปกรณ์ Modem  

 • ติดต่อเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP : Internet Service Provider)

  • หน่วยงาน/องค์กรของราชการ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • หน่วยงานเอกชน เช่น I-Net, A-Net, J-Net    หรือซื้อขายชั่วโมง Net ที่ขายทั่วไป

  • องค์การโทรศัพท์ หรือ หน่วยงานที่รับช่วงการเดินสายจากองค์การโทรศัพท์ (True, TT&T)


นักศึกษาสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากบ้านพัก

 • ติดต่อเข้าหมายถึง 043-350000

  • 1. เสียค่าบริการติดต่อจากบ้าน ถึง มหาวิทยาลัย

   • ท้องถิ่น ครั้งละ 3 บาท

   • ทางไกล นาทีละ ... บาท

  • 2. เสียค่าบริการอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ชั่วโมงละ 8.-


 • ISP หรือ  Internet Service Provide

 • เป็นหน่วยงานหรือองค์การที่บริการให้เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล หรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท เพื่อใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

 • ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ

  • หน่วยงานราชการหรือสถาบันการศึกษา

  • บริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเชิงพาณิชย์ทั่วไป

 • หน่วยงานราชการ หรือสถาบันการศึกษา มักจะเป็นข้าราชการ พนักงาน หรือนักศึกษาในหน่วยงานนั้น ๆ โดยให้บริการฟรีสำหรับสมาชิกขององค์การ

 • ผู้ให้บริการในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้ที่ต้องการใช้จะต้องสมัครสมาชิก 

  • ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  อัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับ ISP แต่ละราย

  • ข้อดีสำหรับบริการอินเตอร์เน็ตในเชิงพาณิชย์คือ การให้บริการที่หลากหลายรูปแบบ รองรับความต้องการของผู้ใช้ที่แตกต่างกัน

ผู้ให้บริการ ISP ในประเทศไทย

 • Commercial Internet Service Providers in Thailand:
   
  Name| Contact
   
  A-Net Co., Ltd. | info@a-net.net.th
   
  Asia Access Internet Service | contact@asiaaccess.net.th
   
  Asia Infonet Co.,Ltd. | service@asianet.co.th
   
  C.S. Communications Co.,Ltd | marketing@cscoms.com
   
  Cable & Wireless Network (Thailand) Ltd. | contact@cwasia.net.th
   
  Chomanan Worldnet Co., Ltd. | mktg@cwn.net.th
   
  Data Line Thai Co., Ltd. | helpdesk@linethai.net.th
   
  E-Z NET Co., Ltd. | info@princess1.com
   
  Far East Internet Co.,Ltd. | info@fareast.net.th
   
  Internet Thailand | info@inet.co.th
   
  Jasmine Internet Co., Ltd. | webmaster@ji-net.com
   
  KSC Commercial Internet Co., Ltd. | info@ksc.net.th
   
  Loxley Information Service Co., Ltd. | member@loxinfo.co.th
   
  Samart CyberNet Co., Ltd. | cybernet@samart.co.th
   
  Siam Global Access Co.,Ltd. | webmaster@sga.net.th
   
  Roynet Co.,Ltd. | info@mbox.roynet.co.th
   
  The Idea Net | tech@idn.co.th
   
  World Net & Services Co.,Ltd. | hostmaster@pacific.net.th
   

  and two Academic/Research providers in Thailand.
   

  Name | Contact
   
  UNINET | UNINET Admin
   
  Thaisarn-Internet | Srida Tanta-athipanit
   
 •  

   


  Back Up Next

   


  • Up • 2.1 Intro • 2.2 Direct Internet Access • 2.3 Dialup Access • 2.4 จะติดต่ออินเทอร์เน็ตอย่างไร • 2.5 ความเร็วสูงสุดที่ใช้ได้ • 2.6เมื่อเป็นสมาชิกอินเทอร์เน็ต • 2.4 Question •