5. MS Excel

โฮม
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
4. MS PowerPoint
5. MS Excel
6. Internet

 


 

bullet

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ...

bullet
โปรแกรม Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางคำนวณอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Spreadsheet) ประกอบด้วยตารางสี่เหลี่ยมจำนวนมากมายปรากฏบนจอภาพ แต่ละช่องบนแผ่นกระดาษอิเลกทรอนิกส์ เก็บข้อความ ตัวอักษร หรือตัวเลข ซึ่งสามารถสั่งให้คำนวณตัวเลข เพื่อหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ยอดขายสูงสุดในแต่ละวัน สร้างแผนภูมิเพื่อแสดงอัตราส่วนการขายในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด แสดงการเปรียบเทียบยอดขายทั้งหมดกับยอดขายในแต่ละวัน ในสัปดาห์เดียวกัน โดยภาพรวม โปรแกรม Excel สามารถช่วยประหยัดเวลาในการสรุปข้อมูลต่างๆ ด้วยมือได้
bullet

เนื้อหาการเรียนรู้ ...

bullet

ครั้งที่ 1 : พื้นฐานการใช้ และการกำหนดสมุดทำการ

bullet

ครั้งที่ 2 : การคำนวณข้อมูล และการเปลี่ยนลักษณะหน้าตาของกระดาษทำการ

bullet

ครั้งที่ 3 : การใช้ตัวกรอง และการสร้างแผนภูมิ

bullet

ครั้งที่ 4 : การพิมพ์

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น | บทที่ 2 Windows | บทที่ 3 Microsoft Word | 4. MS PowerPoint | 5. MS Excel | 6. Internet

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ 412141@gmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:06/09/48