2 : การสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ

ขึ้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
5. MS Excel
6. Internet

 


 

บทที่ 4 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

bullet

ตอนที่ 3 : การสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ (1 ชม)

bullet

วัตถุประสงค์การเรียน ...

bulletการสร้างไฟล์นำเสนอด้วย AutoContent
bulletการสร้างไฟล์นำเสนอด้วย Photo Album
bullet

การสร้างไฟล์นำเสนอด้วย AutoContent ...

bulletAutoContent Wizard (ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างงานพรีเซนเตชันอย่างรวดเร็ว โดยมีการออกแบบโครงร่างของสไลด์และรูปแบบต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว เช่น สีพื้นหลังของสไลด์ รูปแบบอักษร ผู้ใช้เพียงแค่กำหนดลักษณะงานที่ต้องการสร้างเท่านั้น เช่น การนำเสนอในที่ประชุม เป็นต้น มีขั้นตอนการสร้างดังนี้
...
bullet1. คลิกเลือกคำสั่ง File > New  ...  
bulletที่ Task Pane จะปรากฏแถบ New Presentation ให้หัวข้อ Form AutoContent Wizard
bullet
bullet2. จะปรากฏหน้าต่าง AutoContent...
bulletโดยขั้นตอนแรกเป็นการอธิบายว่า AutoContent ใช้ทำอะไร จากนั้นคลิกปุ่ม Next
bullet
bullet3. คลิกเลือกชนิดของงานที่นำเสนอ ...
bullet
bullet4. คลิกหัวข้องานพรีเซนเตชันที่ต้องการแล้วคลิกปุ่ม Next
bullet5. คลิกเลือกรูปแบบของอุปกรณ์ที่จะใช้แสดงผลงานพรีเซนเตชัน มีดังนี้ ...
bulletOn-screen presentation นำเสนอบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
bulletWeb presentation นำเสนอบนเว็บ
bulletBlack and white overhead นำเสนอโดยเครื่องฉายข้ามศีรษะขาว-ดำ
bulletColor overhead นำเสนอโดยเครื่องฉายข้ามศีรษะแบบสี
bullet35mm slides สไลด์หรือภาพนิ่ง 35 มิลลิเมตร
bullet
bullet6. พิมพ์ชื่อเรื่องของงานพรีเซนเตชันในช่อง presentation title ซึ่งแสดงในสไลด์แรก ...
bullet
bullet7. พิมพ์ข้อความที่ต้องการให้แสดงทุกสไลด์ จะปรากฏในส่วนล่างของสไลด์
bullet8. คลิกที่ช่อง Date last updated เพื่อแสดงวันที่ปัจจุบันไว้ในสไลด์ทุกแผ่นและคลิก Slide number เพื่อแสดงหมายเลขลำดับของสไลด์ทุกแผ่น แล้วคลิกปุ่ม Next ...
bullet
bullet9. คลิกปุ่ม Finish ...
bullet
bulletจะปรากฏงานพรีเซนเตชันพร้อมโครงร่างเพื่อให้เพิ่มเติมแก้ไขข้อมูลตามต้องการ
bullet

การสร้างงานนำเสนอแบบอัลบั้มภาพ (Photo Album) ...

bullet

ตัวอย่าง

bullet

PowerPoint 2003 สามารถสร้างพรีเซ็นเตชันที่นำเสนอรูปภาพจำนวนมาก หรืออัลบั้มภาพได้  โดยมีขั้นตอนการทำงาน ดังนี้ ...
bullet

1. คลิกเลือกเมนู Insert > Picture > New Photo Album...
bullet

bullet

2. จะปรากฎหน้าต่าง Photo Album ให้คลิกเลือกแหล่งเก็บภาพที่ปุ่ม

...
bullet

bullet3. เลือกไฟล์รูปภาพที่ต้องการ โดยกดแป้น <Ctrl> เพื่อเลือกหลายไฟล์ แล้วคลิกปุ่ม ...
bullet
bullet4. ปรับแต่งอัลบั้มภาพ เช่น ลำดับของภาพ ลักษณะการจัดวาง ปรับความคมชัด หรือความสว่างของภาพ เป็นต้น แล้วคลิกปุ่ม  ...
bullet
bullet5. จะได้อัลบั้มภาพตามต้องการ...
bullet

bullet

แบบฝึกหัดครั้งที่ 2 ...

bulletสร้างไฟล์ PowerPoint (ไม่น้อยกว่า 6 slide) ...
bulletคลิกคำสั่ง File > Properties คลิกเลือก Tab Summery ที่ช่อง Author ให้พิมพ์ “ชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษา”
bulletSlide 1 : ต้องเป็นสไลด์แบบ “Title Slide”  แสดงชื่อเรื่อง (ให้กำหนดชื่อเรื่องเอง)
bulletSlide 2 : ใช้ Layout แบบ “Title and text ” เพื่อแสดงข้อมูลส่วนบุคคล
bulletSlide 3 – 6 : สิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ, ความสนใจ, ความใฝ่ฝัน, ความตั้งใจ, อนาคต, ปรัชญา, อาหาร, ฯลฯ
bulletสิ่งที่จะต้องมีใน Slide ...
bulletข้อความที่ Header หรือ Footer
bulletภาพจาก  Graphic, Design หรือ Internet
bulletการจัดทำ Slide Transition ทุกๆ slide
bulletจัดทำ Animation โดยจะต้องกำหนดให้มีลักษณะของ
bulletตัวอักษรเปลี่ยนสีหลังจากแสดง Animation
bulletการ Animation by Word
bulletการ Animation by Letter
bulletจะต้องกำหนดให้ Show Slide โดย
bulletไม่ต้องใช้เมาส์คลิก
bulletให้ Show Slide ทั้งหมดภายใน 1 นาที
bulletให้วนกลับไปแสดงสไลด์แรกเมื่อแสดงจบ
bulletส่งไฟล์ที่ Eclassnet (ภายในวันศุกร์)
bullet

กำหนดประเภทงานเป็น  "กิจกรรม" ที่ "6"

bullet

กำหนดชื่อเรื่องเป็น  "การใช้ PowerPoint ครั้งที่ 3"

bulletนักศึกษาจะต้อง...
bulletตรวจสอบ ไฟล์ที่ส่ง ว่าสามารถเปิด (open) ได้  / ถูกต้องตามที่กำหนด
bulletการไม่ตรวจสอบความผิดพลาดในงานที่ส่ง/ไม่ส่งงานตามกำหนด ถือเป็นความไม่รับผิดชอบที่นักศึกษาจะต้องให้ความใส่ใจ
bulletการคัดลอก/นำผลงานของคนอื่นมาส่ง หากตรวจสอบพบ ถือว่านักศึกษา ยินดีที่จะได้รับผลคะแนนตามที่เห็นสมควร 

ขึ้น | 1 : เริ่มต้นใช้ PowerPoint | 2 : การสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ hslib@kku.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:23/11/48