1 : เริ่มต้นใช้ PowerPoint

ขึ้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
5. MS Excel
6. Internet

 


 

บทที่ 4 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

bullet

ตอนที่ 1 : เริ่มต้นใช้ PowerPoint (1 ชม)

bullet

วัตถุประสงค์การเรียน ...

bullet
bullet

ประโยชน์ของโปรแกรม MS PowerPoint

bullet

ส่วนประกอบของหน้าต่างMS PowerPoint

bullet

การสร้าง Presentation ใหม่

bullet

การใส่รูปภาพจาก Clip Art

bullet

การเลือกรูปภาพจากไฟล์รูปภาพ

bullet

การเลือกรูปภาพจาก Internet

bullet

การเพิ่มรูปจาก Drawing

bullet

การกำหนดข้อความ Heading and Footer

 

bullet

ประโยชน์ของโปรแกรม MS PowerPoint ...

bullet

การนำเสนองาน (Presentation) สารสนเทศในงาน ...
bulletประชุมชี้แจงการดำเนินงาน ...
bullet
bulletการบรรยาย ในการศึกษา ฝึกอบรม ...
bullet
bulletแสดงผลการทำงาน ...
bullet

bullet

ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในงานเสนอ ...

bullet

ข้อความ ...

bullet

bullet

ภาพ ...

bullet

ภาพนิ่ง : จาก File / Clip Art / Internet ...

bullet

bullet

ภาพเคลื่อนไหว  ...

bullet

bullet

Hyperlink เพื่อเชื่อมโยงไปยังเอกสารหรือ Website ...
bullet

bullet

เริ่มเปิดโปรแกรม ...

bullet

1. คลิกที่ปุ่ม   ที่มุมล่างด้านซ้ายของจอภาพ 

bullet

2. คลิกเลือก Programs

bullet

 3. คลิกเลือก Microsoft PowerPoint

bullet

 4. จะปรากฏแผ่นสไลด์แบบ Title Slide เพื่อคลิกพิมพ์ชื่อเรื่องหลัก และชื่อเรื่องรอง

bullet

ส่วนประกอบของหน้าต่าง MS PowerPoint ...

bullet

Title bar ...  
bullet

แถบแสดงชื่อโปรแกรม และชื่อแฟ้มข้อมูล

bullet

bullet

Command menu bar  ...
bullet

แถบแสดงคำสั่งในแบบเมนู

bullet

bullet

Tools bar  ...
bullet

แถบแสดงคำสั่งในแบบไอคอน แถบคำสั่งที่ใช้งานโดยทั่วไป ...
bullet

แถบเครื่องมือมาตรฐาน (Standard Toolbar) ...
bullet

bullet

 แถบเครื่องมือจัดรูปแบบ (Formatting Toolbar) ...
bullet

bullet

แถบเครื่องมือรูปวาด  (Drawing  Toolbar) ...
bullet

แสดงคำสั่งและปุ่มเครื่องมือที่ใช้ในการวาดรูปทรงต่างๆ เช่น เส้น สี่เหลี่ยม วงกลม รูปวาดอิสระ เพื่อนำมาประกอบบนสไลด์

bullet

Control  Buttons   ...

bullet 
bullet

ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรม

bullet

  ...

bullet

ปุ่มย่อหน้าต่าง (Minimize) ทำหน้าที่ย่อหน้าโปรแกรม มาเก็บไว้ที่แถบงาน (Task bar)

bullet

 

bullet

...

bullet

ปุ่มขยายหน้าต่างเต็มจอ (Maximize) ทำหน้าที่ขยายหน้าต่างของโปรแกรมให้เต็มพื้นที่ทั้งหมดของจอภาพ

bullet

...

bullet

ปุ่มกลับสู่หน้าต่างขนาดเดิม (Restore Down) ทำหน้าที่ลดขนาดของหน้าต่างให้กลับไปมีขนาดเท่าเดิม ก่อนที่จะขยายหน้าต่างให้เต็มจอ

bullet

... 

bullet

ปุ่มปิดโปรแกรม (Close) ทำหน้าที่ปิดหน้าต่างโปรแกรม (สามารถเลือกได้จากเมนู  File > Exit หรือกดแป้น <Alt>+<F4>)

bullet

...

bullet

ปุ่มปิดหน้าต่างไฟล์ (Close Window) คือ ปุ่มปิดหรือ Close (  ) ทำหน้าที่ปิดหน้าต่างของแฟ้มข้อมูลที่เปิดใช้อยู่  (คำสั่งจากเมนู File > Close)

bullet

พื้นที่การทำงาน (Slide Pane) ...

bullet 
bullet

ทำหน้าที่แสดงพื้นที่ในการทำงาน

Slide

Note Pane

bullet

แท็บเค้าร่าง/แท็บสไลด์  (Outline Tab/ Slide Tab) ...

bullet 
bullet

ทำหน้าที่แสดงเค้าร่าง (Outline) ที่มีแต่ข้อความ หรือแสดงตำแหน่งสไลด์ (Slide) เป็นภาพขนาดเล็ก

     
แท็บเค้าร่าง Outline Tab
      แท็บสไลด์ (Slide Tab)

bullet

Outline มุมมองแสดงโครงร่างของเนื้อหาทั้งหมด ช่วยในการจัดการเนื้อหาที่จะนำเสนอในแบบของเค้าโครงข้อความ

bullet

Slide มุมมองสำหรับการออกแบบสไลด์  ทีละสไลด์ แสดงเนื้อหาและกราฟิกแต่ละสไลด์

bullet

ปุ่มมุมมอง (View Buttons) ..

bullet 
bullet

ทำหน้าที่แสดงปุ่มคำสั่งที่ใช้ในการเปลี่ยนมุมมองของโปรแกรม PowerPoint

bullet

Normal ...
bullet

มุมมองแสดงหน้าต่างข้อความที่ด้านซ้าย  แสดงหน้าต่างสไลด์ที่ด้านขวาบน และหน้าต่างบันทึกข้อความสำหรับผู้บรรยายที่ด้านขวาล่าง

bullet

Slide Sorter...
bullet

แสดงสไลด์ทั้งหมด ทำให้สามารถตรวจสอบ และจัดเรียงการนำเสนอที่สมบูรณ์

bullet

 Slide show ...
bullet

แสดงสไลด์ที่ได้จัดทำ โดยนำเสนอทั้งเสียง และภาพเคลื่อนไหว

bullet

แถบแสดงสถานะ (Status Bar) ...

bullet 
bullet

ทำหน้าที่แสดงตำแหน่งของสไลด์ปัจจุบันว่าอยู่ในตำแหน่งใดของจำนวนสไลด์ทั้งหมด รวมทั้งสถานะต่างๆ ที่เกี่ยวกับการพิมพ์ และการแก้ไข

bullet

แถบงาน (Task Pane)... 

bullet 
bullet

ทำหน้าที่แสดงคำสั่งสำคัญที่จะช่วยให้ใช้งานประจำ เช่น การเปิดไฟล์ การสร้างงานพรีเซนเตชัน เป็นต้น  สามารถเรียกใช้ Task Pane โดยการเลือกที่เมนู View > Task Pane

bullet

ความแตกต่างของโปรแกรม PowerPoint กับ Word...

bullet

 

MS Word

MS Power Point

พื้นที่บันทึกข้อมูล

§   Page : หน้ากระดาษ ต่อเนื่องกันไป

§     Slide : ในรูปของ Slide แยกเป็นแต่ละแผ่น

รูปแบบของข้อความที่ปรากฏ

§   อยู่ในย่อหน้า (Paragraph) ต่อเนื่องยาวตามหน้ากระดาษ

§     เป็นชิ้นข้อความ ใน Text box

การปรับ/เลื่อนข้อความกับภาพ

§   ข้อความเลื่อน  ภาพเลื่อน

§     ข้อความเลื่อน  ภาพไม่เลื่อน

การแสดงภาพเคลื่อนไหว (Animation)

§   ทำไม่ได้ 

§     ทำได้ (Animation)

ทำข้อความให้เคลื่อนไหว (Animation)

§   ทำไม่ได้

§     ทำได้ (Animation)

bullet

การจัดการสไลด์...

bullet

การเพิ่ม Slide

คลิกเลือกคำสั่ง Insert > New Slide

การเปลี่ยน Layout

โดยคำสั่ง Format > Slide Layout

การลบ Slide

โดย คำสั่ง Edit > Delete Slide

bullet

การใส่รูปภาพ...

bullet

รูปจาก Clip Art

§    เลือก Slide Layout แบบ Text & Clip Art

รูปจาก File

§    เลือกคำสั่ง Insert > Object > Form File

§    ระบุโฟลเดอร์ของภาพ จากช่อง Look in :

§    ระบุชนิดของภาพจากช่อง File of Type :

รูปภาพจาก Internet

§    เปิดโปรแกรม Web browser (Internet Explorer)

§    ชี้เมาส์ที่รูปภาพ

§    คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกคำสั่ง Copy

§    เปิดโปรแกรม PowerPoint

§    คลิกเลือกคำสั่ง Paste

bullet

การเพิ่มข้อความให้ปรากฏทุกสไลด์ (Heading or Footing) ...

bullet

คลิกเลือกคำสั่ง View > Heading and Footer

bullet

ตอนที่ 2 : การกำหนด Slide Transition และ  Slide Animation (1 ชม)...

bullet

วัตถุประสงค์การเรียน :

bullet

การกำหนดหน้า Master

bullet

การกำหนด Slide Design

bullet

การกำหนดการเคลื่อนที่ของ Slide (Slide Transition)

bullet

การกำหนดการเคลื่อนที่ภายใน Slide (Slide  Animation)

bullet

การกำหนดหน้า Master

bullet

หน้า Master หรือ หน้าต้นแบบภาพนิ่ง : เป็นต้นแบบของ Font, Font size, Font color, Bullets, Text box, Background ที่ปรากฏในทุกๆ หน้า

bullet

*ลักษณะแบบอักษรสำหรับหัวเรื่องข้อความ เนื้อความ และข้อความท้ายกระดาษ

*ตัวยึดสำหรับข้อความและวัตถุ

*ลักษณะสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การออกแบบพื้นหลังและโครงร่างสี

bullet  หน้า Master มี 3 Master

bullet

Slide Master : ...

bullet

เป็นหน้าต้นแบบสำหรับ Slide ที่ข้อความหรือภาพ จะปรากฏบน Slide เมื่อเลือกใช้ Layout แบบอื่นๆ   

bullet
Slide Master : สามารถคลิกแต่ละ Text Box เพื่อปรับเปลี่ยน Font , Font Size, Font color และสามารถใส่ภาพเพื่อให้ปรากฏที่หน้าต้นแบบ ซึ่งจะไปปรากฏกับ Slide ที่เลือก Layout แบบอื่นๆ (ยกเว้นแบบ Title Slide)
bullet

Handout Master  : ... 

bullet

เป็นหน้าต้นแบบที่ข้อความหรือภาพจะปรากฏบนกระดาษเมื่อมีการสั่งพิมพ์ Slide มากกว่า 1 Slide ลงบนกระดาษ

bullet
bullet

Note Master  :...

bullet

เป็นหน้าต้นแบบสำหรับการบันทึกข้อความ สำหรับผู้บรรยาย

bullet
bullet

การกำหนด Slide Design

bulletเป็นชุดของแม่แบบสไลด์ (Templates) ที่ได้ออกแบบอักษร หัวข้อย่อย ภาพกราฟิก ที่โปรแกรมมีไว้ให้แล้ว  สามารถนำมาใช้เพื่อดูดดึงความสนใจของผู้ชมการนำเสนอได้ดี
bulletการกำหนด Slide Design ทำได้ง่ายๆ โดย ...
bullet1. ใช้คำสั่ง Format > Slide Design
bullet2. คลิกเลือก Templates ที่ปรากฏหน้าต่าง Task pane
bullet
bullet

การเคลื่อนที่ของ Slide (Slide Transition)

bulletเป็นการกำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่เข้ามาปรากฏของแต่ละ slide  เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม
bulletใช้คำสั่ง Slide Show > Slide Transition
bullet
bullet

การกำหนดการเคลื่อนที่ของวัตถุ (Object) ใน Slide  (Animation)

bullet

เพื่อกำหนดให้วัตถุ (Object) ในแต่ละ Slide เคลื่อนที่

bullet

สามารถกำหนด ...
bulletTiming
bulletเคลื่อนที่ / ไม่เคลื่อนที่
bulletเคลื่อนที่โดย Mouse หรือโดยกำหนดเวลา
bulletลำดับที่ของการเคลื่อนที่
bulletEffect
bulletรูปแบบของการเคลื่อนที่ และเสียง
bulletพฤติกรรมของข้อความหลังจากแสดงข้อความ
bulletรูปแบบของการแสดงข้อความแต่ละส่วน

bullet

แบบฝึกหัดครั้งที่ 1 ...

bullet

ไฟล์ที่ 1 ...

bullet1. สร้างไฟล์นำเสนอ
bulletใช้ชื่อไฟล์ <รหัสประจำตัวนักศึกษา> PPT1
bulletคลิกคำสั่ง File > Properties คลิกเลือก Tab Summary ที่ช่อง Author ให้พิมพ์ “ชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษา”
bullet2. สร้างสไลด์แผ่นที่ 1 ...
bulletกำหนด Layout แบบ Title slide และพิมพ์ข้อความตามสไลด์ที่ปรากฏ
bulletให้กำหนด View > Heading and Footer ให้ปรากฏวันที่, ชื่อ-นามสกุล สาขา, เลขหน้า ในบรรทัดสุดท้ายของสไลด์
bullet
bullet3. สไลด์แผ่นที่ 2 และ 3 ...
bulletพิมพ์ข้อความดังปรากฏในตัวอย่าง
bullet

 

bullet
bullet4.สไลด์แผ่นที่ 4, 5 และ 6 ...
bulletพิมพ์ข้อความดังที่ปรากฏในแต่ละสไลด์ พร้อมกับ
bulletนำภาพจาก 1. Clip Art, 2. รูปภาพที่ปรากฏในโฟลเดอร์ C:\windows, 3.  รูปภาพจาก Internet และ 4. รูปจากการวาดขึ้น
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet

ไฟล์ที่ 2 ...

bullet1. สร้างไฟล์
bulletใช้ชื่อไฟล์ : <รหัสประจำตัวนักศึกษา ชื่อ นามสกุล> PPT 2
bulletคลิกคำสั่ง File > Properties คลิกเลือก Tab Summery ที่ช่อง Author ให้พิมพ์ “ชื่อ นามสกุล และรหัสนักศึกษา”
bullet2. สร้างสไลด์แผ่นที่ 1 ...
bulletให้เลือกใช้ Slide Design แบบใดก็ได้ 1 แบบ
bulletที่หน้า Title Master และ Slide Master ให้ใส่ภาพจาก Clip Art 1 ภาพ
bulletให้กำหนด View > Heading and Footer ให้ปรากฏวันที่ทำแบบฝึกหัด, ชื่อ-นามสกุล สาขา..., หมายเลขสไลด์ ในบรรทัดทุกๆ สไลด์
bulletพิมพ์ข้อความตามที่ปรากฏ
bullet
bullet3.  สไลด์แผ่นที่ 2 - 6 ...
bulletให้จัดทำ Slide Transition และให้้ระบุชื่อของ Transition ที่เลือกใช้้กับ Slide แต่ละแผ่น
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet4. Slide แผ่นที่ 7-9...
bulletพิมพ์ข้อความ และจัดทำ Slide Animation ตามที่กำหนด
bullet
bullet
bullet
bulletส่งทั้งสองไฟล์ที่ Eclassnet (ภายในวันศุกร์)
bullet

ไฟล์ที่ 1 ...

bullet

กำหนดประเภทงานเป็น  "กิจกรรม" ที่ "4"

bullet

กำหนดชื่อเรื่องเป็น  "การใช้ PowerPoint ครั้งที่ 1"

bullet

ไฟล์ที่ 2 ...

bullet

กำหนดประเภทงานเป็น  "กิจกรรม" ที่ "5"

bullet

กำหนดชื่อเรื่องเป็น  "การใช้ PowerPoint ครั้งที่ 2"

bulletนักศึกษาจะต้อง...
bulletตรวจสอบ ไฟล์ที่ส่ง ว่าเป็นไฟล์ที่สามารถเปิด (open) ได้
bulletความผิดพลาดในการไม่ตรวจสอบ ถือเป็นความไม่รับผิดชอบของนักศึกษา
bulletไม่คัดลอก/นำผลงานของคนอื่นมาส่ง  หากตรวจสอบพบ ถือว่านักศึกษา ยินดีที่จะได้รับผลคะแนนตามที่เห็นสมควร 
bulletการเรียนครั้งที่ 2 ...
bulletให้เตรียมเนื้อหา เพื่อจัดทำไฟล์ PowerPoint (ไม่น้อยกว่า 6 slide)
bulletSlide 1 : ต้องเป็นสไลด์แบบ “Title Slide”  เพื่อแสดงชื่อเรื่อง (ให้กำหนดชื่อเรื่องเอง)
bulletSlide 2 : ใช้ Layout แบบ “Title and text ” เพื่อแสดงข้อมูลส่วนบุคคล
bulletSlide 3 – 6 : สิ่งที่ชอบ-ไม่ชอบ, ความสนใจ, ความใฝ่ฝัน, ความตั้งใจ, อนาคต, ปรัชญา, อาหาร, ฯลฯ

ขึ้น | 1 : เริ่มต้นใช้ PowerPoint | 2 : การสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ hslib@kku.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:23/11/48