4. MS PowerPoint

โฮม
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
4. MS PowerPoint
5. MS Excel
6. Internet

 


 

โปรแกรม Microsoft PowerPoint

bullet

เป็นโปรแกรมสำหรับการนำเสนอข้อมูล ...

bullet

ข้อมูลขององค์กร

bullet

ข้อมูลการขาย

bullet

การใช้เป็นสื่อประกอบการสอน

bullet

ในการสอน ประชุม อบรม และสัมมนา

นอกจากการสร้างงานพรีเซนเตชันออกทางจอภาพแล้ว ยังสามารถสร้างเอกสารประกอบการบรรยาย เช่น เอกสารแจกผู้ฟัง บันทึกย่อสำหรับผู้บรรยาย เป็นต้น รวมทั้งการนำเสนองานในรูปแบบของเว็บเพจ และใน Microsoft PowerPoint 2003  ยังสามารถบันทึกผลงานลงในซีดีรอมเพื่อนำไปแสดงบนคอมพิวเตอร์ที่ได้ติดตั้งโปรแกรม Microsoft PowerPoint ได้ด้วย  

            

bullet

จุดประสงค์การเรียนรู้ ...

bullet

การสร้างงานนำเสนอ

bullet

การจัดการข้อความ และรูปภาพในแผ่นงาน

bullet

การกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อความ และรูปภาพ ในแต่ละแผ่นงาน

bullet

การกำหนดรูปแบบการนำเสนอข้อความ และรูปภาพ ในงานนำเสนอ

bullet

เนื้อหาการเรียน ...

bulletครั้งที่ 1 : เริ่มต้นใช้โปรแกรม PowerPoint ...
bulletครั้งที่ 2 : การสร้างงานนำเสนออัตโนมัติ  ...

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น | บทที่ 2 Windows | บทที่ 3 Microsoft Word | 4. MS PowerPoint | 5. MS Excel | 6. Internet

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ 412141@gmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:06/09/48