บทที่ 3 Microsoft Word

ขึ้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
4. MS PowerPoint
5. MS Excel
6. Internet

 


 

Microsoft office Word 2003

เป็นโปรแกรมประมวลผลคำ  (Word Processing Application ) ที่สามารถทำงานได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่นๆ สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการ Windows XP/2000

โปรแกรมมีความสามารถในการใช้ทำงานด้านเอกสาร เช่น จดหมาย รายงาน บันทึกข้อความ ใบประกาศ และคู่มือการใช้งานต่างๆ  การจัดการกับข้อความในเอกสารได้อย่างง่าย เช่น การแก้ไขข้อความ ตกแต่งด้วยสี และแบบตัวอักษร การใส่ตาราง รูปภาพ การตรวจสอบตัวสะกดและไวยากรณ์ การทำจดหมายเวียน และการใช้งานเอกสารร่วมกัน นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกเอกสารในรูปแบบของ XML เพื่อให้ผู้ใช้สามารถแยกเนื้อหาของเอกสารออกจากขอบเขตของรูปแบบของเอกสาร

bullet

จุดประสงค์การเรียนรู้...

bullet

การสร้างเอกสาร

bullet

การเปลี่ยนชุดรูปแบบของตัวอักษรในเอกสาร

bullet

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของเอกสาร

bullet

การพิสูจน์อักษร และการพิมพ์เอกสาร

bullet

การนำเสนอข้อมูลในตาราง และคอลัมน์

bullet

การสร้างกราฟิกในเอกสาร

bullet

เนื้อหาการเรียน...

bulletครั้งที่ 1 : การสร้างเอกสาร & การเปลี่ยนชุดรูปแบบของตัวอักษรในเอกสาร
bulletครั้งที่ 2 : แม่แบบ (Template) & การพิสูจน์อักษร
bulletครั้งที่ 3 : ตาราง คอลัมน์ กราฟิก

ขึ้น | บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น | บทที่ 2 Windows | บทที่ 3 Microsoft Word | 4. MS PowerPoint | 5. MS Excel | 6. Internet

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ hslib@kku.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:03/11/48