1 : การสร้างเอกสาร & ชุดรูปแบบตัวอักษร

ขึ้น
1 : การสร้างเอกสาร & ชุดรูปแบบตัวอักษร
2 : Template & Thesaurus
3 : Table, Column & Graphics

 


 

บทที่ 3 การใช้โปรแกรม Microsoft Word : ครั้งที่ 1

โปรแกรมประมวลผลคำ  (Word Processing) เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้าง แก้ไข และผลิตเอกสาร  เนื่องจากความสามารถในการพิมพ์ จัดรูปแบบตัวอักษร แก้ไขข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด สามารถตรวจสอบคำถูกผิดจากพจนานุกรม

bullet

ตอนที่ 1 การสร้างเอกสาร (1 ชม.)

bullet

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน

*       การสร้างและแก้ไขเอกสาร

*       การใช้ตัวอักษรเพื่อสร้างเอกสาร

*       การบันทึกและเปิดเอกสารเพื่อใช้งาน

*       การตั้งชื่อไฟล์ และโฟลเดอร์ใหม่

*       การแทรก (Insert) การลบ (Delete) การย้าย (Move) การคัดลอก (Copy) การค้นหา (Find) และการค้นหาและแทนที่ (Replace)

bullet

1.1   เริ่มต้นเปิดโปรแกรม...

bullet

ฝึกปฏิบัติ

bullet

ให้เปิดโปรแกรม MS Word ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

bullet

จากแถบงาน (Task bar) คลิกเมาส์ที่ Start แล้วชี้ที่ Programs และคลิก Microsoft Word จะปรากฏ Document1

bullet

ให้ปิด Document1 โดยคลิกไอคอน Close จากชุด Control Icon

bullet

บนแถบ Tools bar คลิกไอคอน "New Document"

bullet

คลิกเปิดหน้าต่างนี้   บันทึกแฟ้มข้อมูลลงในโฟลเดอร์ที่เป็นรหัสประจำตัวนักศึกษา (ในหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง Hard disk, Floppy disk หรือ Flash drive)

bullet

ที่หน้าต่างโปรแกรม MS Word ให้เปิดแฟ้มข้อมูล script.doc ที่ได้บันทึกไว้

bullet

คลิกคำสั่ง Help > Microsoft Office Word Help จาก Menu bars (หรือกดคีย์ F1)

bullet

จากหน้าต่าง Help ค้นหาคำว่า  "menus and toolbars"

bullet

ลิกเลือกหัวข้อ "About menus and toolbars"

bullet

1.2 ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรม...

bullet

1.       Menu bar : แถบเมนูคำสั่ง

2.       Menu Command : รายการคำสั่ง

3.       Tools bar : แถบคำสั่ง

4.       button  : ปุ่มคำสั่ง

 ส่วนประกอบอื่นๆ ที่สำคัญ

5.       Title bar : แถบหัวเรื่อง

6.       Ruler bar : แถบไม้บรรทัด

7.       Insert Point : จุดแทรกข้อความ

8.       Documents View Icon  : ปุ่มปรับมุมมองเอกสาร

9.       Status bar : แถบแสดงสถานะ

10.   Office Assistant : ผู้คอยช่วยเหลือแนะนำการใช้โปรแกรม

bullet

1.3 การพิมพ์ข้อมูล...

 1. ข้อความที่พิมพ์จะปรากฏที่ Insert Pointer

 2. ตัวอักษรที่พิมพ์จะวิ่งไปทางขวา และจะถูกตัดคำ (Word wrap) เองเพื่อขึ้นบรรทัดใหม่เอง (การตัดคำเป็นความสามารถของโปรแกรมประมวลผลคำ)

 3. ข้อความที่ปรากฏบนจอภาพ เป็นเพียง Soft Copy จะต้องบันทึกเอกสาร (Save)

bullet

1.4 การบันทึกแฟ้มข้อมูล...

 1. การบันทึกเอกสาร จะต้องเก็บไว้ในรูปของแฟ้มข้อมูล ที่จะต้องประกอบด้วย...

  bullet

  o ตำแหน่งที่อยู่ของไฟล์ (Save in ) : จะต้องจด จำให้ได้ว่าบันทึกไว้ที่ใด

  bullet

  o ชื่อของแฟ้มข้อมูล (File name) : ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ห้ามมีอักขระต้องห้าม

  bullet

  o ประเภทของแฟ้มข้อมูลที่จะบันทึก (Save as type) : โดยปกติ ค่า Default จะเป็น Word Document (*.doc)

 2. บันทึกเอกสารใหม่ ด้วยปุ่ม Save จาก Tools bar menu

 3. เอกสารที่บันทึกเป็นครั้งแรกจะเป็นคำสั่ง Save As (บันทึกเป็น...) ซึ่งจะต้องระบุ...
  o   Save in
  o   File name
  o Save as type

 4. เอกสารที่เคยบันทึกแล้ว จะบันทึกโดยคลิกปุ่ม  (Save) บน Tools bar

 5. ถ้าต้องการเก็บแฟ้มข้อมูลเดิมไว้ (แฟ้มข้อมูลเดิมก่อนที่จะเปิดขึ้นเพื่อปรับ/แก้ไข)  จะต้องใช้คำสั่ง Save As...

bullet

1.5 บันทึกไฟล์เพื่อใช้กับโปรแกรมอื่น...

bullet

เวิร์ดอนุญาตให้สามารถบันทึกแฟ้มข้อมูลในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากรูปแบบของเวิร์ด ซึ่งจะช่วยให้สามารถใช้แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมเวิร์ด ร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ได้  ไฟล์ที่เวิร์ดสามารถใช้ร่วมด้วยได้ ดูได้จาก Option "Save as Type" จากการสั่งบันทึกแบบ Save As..................

bullet

วิธีบันทึกเป็น Web page ...

(จะมีนามสกุลเป็น htm หรือ html และสามารถเปิดได้ด้วยโปรแกรม Web browser)

 1. บนเมนู File คลิกที่ Save As

 2. ในช่อง File Name ให้พิมพ์ชื่อใหม่ของเอกสาร

 3. ที่ช่อง Save as type คลิกที่ลูกศรชี้ลง

 4. เลือกรูปแบบไฟล์ Web Page (*.htm; *.html)

 5. คลิก Save

bullet

1.6 การเคลื่อนที่ในเอกสาร...

bulletการเลื่อนเอกสารไปมา เพื่อตรวจสอบแก้ไขข้อความที่พิมพ์ ทำได้หลายวิธี การเรียนรู้วิธีการเคลื่อนที่ จะช่วยให้สามารถใช้เครื่องมือได้หลากหลาย  ช่วยให้ทำงานได้ด้วยความรวดเร็ว แสดงถึงความชำนาญในการใช้โปรแกรม
bullet

*       โดย Keyboard

bullet

o     ปุ่มลูกศร ทั้ง 4 ปุ่ม  [arrow keys] ปุ่ม    

bullet

o   ปุ่ม   ร่วมกับ [arrow keys]

bullet

o   ปุ่ม ร่วมกับปุ่ม  และ

bullet

*       โดยใช้ Mouse

bullet

     เลื่อน Scroll bar  หรือใช้ปุ่ม Scroll ที่  Mouse

bullet

1.7 การแก้ไขเอกสาร...

bulletในขณะที่ทำการแก้ไขเอกสาร สามารถตรวจตัวอักษรไปพร้อมกันได้
bulletการแทรกตัวอักษร
bulletเพียงแค่นำจุดแทรก (Insert Point) ไปในตำแหน่งที่ต้องการ
bullet การแก้ไขตัวอักษร
bullet จะต้องเลือก (Select) ตัวอักษรที่จะแก้ไขก่อน จะปรากฏเป็นแถบเน้นคำปรากฏเด่นที่หน้าจอ
bulletการใช้ Mouse เลือกข้อความ
bullet ค้นจาก Help ด้วยข้อความ Select text
bullet

ฝึกปฏิบัติการแก้ไขเอกสาร ...

bullet

1.       จากไฟล์ SCRIPT.DOC ที่ปฏิบัติในข้อ 1.1

bullet

2.       ฝีกการเลือกข้อความเป็นบรรทัด  โดยเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปที่ด้านหน้าของบรรทัดที่ 10  ตัวชี้เมาส์จะเป็นรูปลูกศรชี้ไปทางขวา แล้วคลิก

bullet

3.       กดคีย์ Enter เพื่อลบ  (การใช้ Enter มีผลแตกต่างจากการใช้ DEL) Insert Pointer  ควรจะต้องกระพริบบรรทัดที่ 11

bullet

4.       ฝึกการเลือกทั้งประโยค  โดยเลื่อน Insert Point ไปที่บรรทัด 26  กดคีย์ [Ctrl] ค้างไว้ แล้วคลิกที่คำใดๆ ในบรรทัด

bullet

5.       กดคีย์ [Del] เพื่อลบประโยค

bullet

6.       คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Undo  เพื่อยกเลิกการกระทำที่ผ่านมา 1 ครั้ง

bullet

7.       กดคีย์ลูกศรชี้ขึ้น 2 ครั้ง  Insert Pointer จะอยู่ที่บรรทัด 24 (1.0 Overview)

bullet

8.       คลิกเมาส์ที่ Selection Area เลือกทั้งบรรทัด

bullet

9.       คลิกเลือกคำสั่ง Copy  จาก Tools bar

bullet

10.   เลื่อน Insert Pointer ไปบรรทัดที่ 23

bullet

11.   คลิกคำสั่ง Paste  จาก Tools bar

bullet

12.   กดคีย์ Black space เพื่อลบบรรทัดที่เกิดขึ้น

bullet

13.   เลื่อน Insert Pointer ไปบรรทัดที่ 8 (Table of Contents) แล้วคลิกเลือกทั้งบรรทัด

bullet

14.   คลิกเลือกคำสั่ง Format Painter  จาก Tools bar

bullet

15.   เลื่อน Insert Pointer ไปเลือกข้อความที่บรรทัดที่ 11 แล้วคลิก(รูปแบบจากบรรทัดที่ 8 จะถูกคัดลอกมาบรรทัดที่ 11)

bullet

16.   เลื่อนไปยังจุดสุดท้ายของเอกสาร โดยกดคีย์ Ctrl + End

bullet

17.   วางข้อความที่คัดลอกไว้ โดยคลิกคำสั่ง Paste

bullet

18.   สั่งบันทึกเอกสาร

bullet

1.8 การแทนที่ตัวอักษรด้วย AutoCorrect และ Find & Replace...  

bullet

AutoCorrect:...

bullet

1.       ปัญหาอย่างหนึ่งในการพิมพ์ คือ การสะกดคำผิด เป็นผลให้การพิมพ์ผิด   เช่น teh สะไภ้ ไคร่

bullet

2.       เวิร์ดสามารถแก้ไขคำที่พิมพ์ผิดให้ได้โดยอัตโนมัติ เช่น พิมพ์ teh แก้เป็น the เมื่อกด space bar

bullet

3.       ผู้ใช้สามารถเพิ่มคำที่ต้องการให้เวิร์ด แก้ไขให้ถูกต้อง เมื่อพิมพ์ผิดได้

bullet

4.       โดยกำหนดเพิ่มที่ Tools> AutoCorrect 

bullet

Find & Replace...

bullet

1.       เอกสารที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว มักเกิดปัญหาการพิมพ์ข้อความผิด 

bullet

2.       การค้นหาข้อความที่พิมพ์ผิดในเอกสาร โดยการกวาดสายตาหาข้อความ จะต้องใช้ความสามารถมาก และเป็นข้อจำกัดของมนุษย์ 

bullet

3.       ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งเพื่อให้ Word ค้นหา และแทนที่ คำที่ต้องการได้

bullet

4.       โดยเลือกคำสั่ง Edit > Find  หรือ Edit > Replace

วิธีการ...

bullet

1.       บนเมนู Edit ให้คลิกที่ Replace เพื่อเปิดไดอะล็อกบ็อกซ์ Find and Replace

bullet

2.       ในช่อง Find what ให้พิมพ์ตัวอักษรที่ต้องการจะค้นหา

bullet

3.       กดปุ่ม [Tab] เพื่อย้ายจุดแทรกไปที่ช่อง Replace with และให้พิมพ์ตัวอักษรใหม่แทน จากนั้นคลิก Find Next

bullet

4.       คลิก Replace หรือ Replace All เพื่อแทนที่ตัวอักษรทั้งหมด หรือ Find Next เพื่อค้นหาตัวอักษรที่จะแทนที่ตัวถัดไป

bullet

5.       คลิก OK จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Close

bullet

ตอนที่ 2  การเปลี่ยนชุดรูปแบบของตัวอักษรในเอกสาร (1 ชม.)

bullet

วัตถุประสงค์ของการเรียน

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การเปลี่ยนชุดรูปแบบ (style) ของตัวอักษร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การใช้ข้อความอัตโนมัติ (AutoText Entry) ในเอกสาร

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบของย่อหน้า

สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

สร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Bullet) หรือลำดับเลข (Numbering)

     

 

bullet

การทำให้เอกสารที่สร้างดูเป็นมืออาชีพ  จัดทำได้ง่ายๆ โดยการใช้ชุดรูปแบบ (Style) ซึ่งจะเปลี่ยนลักษณะของตัวอักษร (Attributes) ให้เป็น ตัวหนา (Bold) ตัวเอียง (Italic) หรือใส่สี  เปลี่ยนแปลงรูปแบบของแต่ละย่อหน้า  ปรับเลื่อนย่อหน้าเข้า เปลี่ยนแปลงจุดสิ้นสุดของบรรทัดในย่อหน้า  สร้าง และปรับปรุงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย (Bullet) ลำดับเลข (Numbered Lists) ได้ด้วยการใช้ชุดรูปแบบ (Style) ซึ่งจะปรับเปลี่ยนข้อความทั้งเอกสารได้ในพริบตา

bullet

2.1 การเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ (Style) ตัวอักษร...

bullet

การใช้ชุดรูปแบบตัวอักษร

bullet
มีประโยชน์อย่างมากในการจัดรูปแบบให้กับเอกสาร  การทำความเข้าใจ และนำชุดรูปแบบมาใช้  จะทำให้จัดเอกสารได้อย่างรวดเร็ว และดูเป็นมืออาชีพ 
bullet

ชุดรูปแบบตัวอักษร (Style)

bullet
เป็นชุดของการกำหนด  ตัวอักษร (Font)  ขนาดของตัวอักษร (Font size) ลักษณะของตัวอักษร (Font style) สีของตัวอักษร (Font color)  การย่อหน้า (Paragraph)  การกำหนดระยะแท็บ (Tab)  เส้นขอบ (Border) หมายเลขลำดับ (Bullet) ให้กับข้อความที่ใช้ในเอกสาร
 
bullet

วิธีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวอักษร...

bullet

1.       เลือกตัวอักษรที่ต้องการจะเปลี่ยน

bullet

2.       บนแถบเครื่องมือ Formatting ให้คลิกที่ปุ่ม Style หรือที่คำสั่ง Format คลิก Format > Style and Formatting… ที่หน้าต่าง Task pane คลิกคำสั่ง Modify… เพื่อเปลี่ยนแปลงต้นแบบของ ชุดรูปแบบตัวอักษร (Style)

bullet

2.2 การแทรกข้อความจาก AutoText Entry...

bullet

AutoText

bullet

เป็นคำ หรือวลี ที่มีการใช้บ่อยๆ  เช่น  คำขึ้นต้นที่ใช้ในจดหมาย  คำลงท้าย   ผู้ใช้สามารถกำหนดคำ หรือวลีที่ตนเองมีการใช้บ่อยๆ เช่น  ชื่อของผู้ใช้เอง  ที่อยู่  ชื่อสถาบัน ให้เป็น AutoText  ได้ง่ายๆ 

bullet

วิธีการเลือกคำจาก AutoText Entry...

bullet

บนเมนู Insert ให้ชี้ไปที่ Autotext ชี้ไปที่ category จากนั้นคลิกเลือกคำจากรายการ

bullet

bullet

วิธีการเพิ่มคำ AutoText...  

bullet

บนเมนู Insert ให้คลิกเลือกคำสั่ง Autotext คลิก AutoText...

bullet

bullet

พิมพ์ข้อความที่ต้องการลงในช่อง Enter AutoText entries here

bullet

bullet

เมื่อพิมพ์ข้อความเสร็จให้คลิกที่ปุ่ม Add

bullet

คำที่พิมพ์จะปรากฏที่หมวด Normal

bullet

bullet

วิธีใช้คำจาก AutoText Entry...

bullet

ให้พิมพ์ข้อความที่เอกสาร

bullet

เมื่อข้อความที่พิมพ์ตรงกับคำใน AutoText 4 อักษร จะปรากฏคำจาก AutoText

bullet

bullet

ให้กดปุ่ม Enter เพื่อเลือกคำจาก AutoText ที่ปรากฏ

bullet

2.3 การจัดรูปแบบย่อหน้า...

bullet

การจัดรูปแบบการย่อหน้า (paragraph) ที่ทุกคนรู้จักและคุ้นเคย 

bullet

bullet

จุดสิ้นสุดของย่อหน้าอยู่ที่ใด... 

bullet

ในเวิร์ด ย่อหน้า (paragraph) จะสิ้นสุดเมื่อกดปุ่ม Enter  

bullet

สัญลักษณ์ของจุดสิ้นสุดย่อหน้า คือ    สามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงจุดสิ้นสุดย่อหน้าได้ โดยคลิกไอคอน   ที่แถบเครื่องมือ (Tool bar)

bullet

การจัดรูปแบบการย่อหน้าแบบอื่น...

bullet
โดยใช้แถบบรรทัด (Ruler bar) ...
bullet

 

bullet
การย่อหน้าบรรทัดแรก (First Line Indent) ...
bullet
bullet
bullet
การย่อหน้าเยื้อง  (Hanging Indent) ...
bullet
bullet
bullet
การเว้นระยะทางซ้าย (Left Indent)  ...
bulletการเว้นระยะทางซ้าย จะเป็นการทำให้ารย่อหน้าทั้งบรรทัดแรก และย่อหน้าเยื้อง ขยับตามด้วย
bulletโดยใช้ไอคอน   
bulletโดยกำหนดที่ Ruler bar
bullet
bullet
การสิ้นสุดของข้อความทางขวา (Right Indent) ...
bullet
bullet
bullet
การกำหนดระยะแท็บ...
bulletการกำหนดระยะแท็บ คือ การกำหนดระยะการหยุดของข้อความ เมื่อมีการกดปุ่ม Tab 
ระยะแท็บสามารถกำหนดได้ หลายรูปแบบ คือ
bullet
แท็บชิดซ้าย (Left Tab) ...
bullet  Left Tab - จัดข้อความชิดซ้าย
bullet
bullet
แท็บชิดขวา (Right Tab)...
bulletButton image
bullet
bullet
แท็บกลาง (Center Tab)...
bulletButton image
bullet
bullet
แท็บทศนิยม (Decimal Tab)...
bulletButton image
bullet
bullet
แท็บแนวตั้ง (Bar Tab)...
bulletButton image จะแสดงเส้นแนวตั้ง
bullet

 

bullet
ระยะห่างระหว่างย่อหน้า ...
bullet

bullet

การกำหนดระยะก่อนย่อหน้า (Before Paragraph)...
bullet

ระยะก่อนย่อหน้า เป็นการกำหนดให้ก่อนย่อหน้า มีการเว้นระยะก่อนที่จะขึ้นย่อหน้า โดยมีหน่วยเป็น Point

bullet

กำหนดระยะหลังย่อหน้า (After Paragraph) ...
bullet

ระยะหลังย่อหน้า เป็นการกำหนดให้หลังย่อหน้า มีการเว้นระยะเมื่อจบย่อหน้า โดยมีหน่วยเป็น Point

bullet

วิธีกำหนดระยะห่างระหว่างย่อหน้า...

 1. คลิกที่ย่อหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของย่อหน้า

 2. เลือกคำสั่ง Format > Paragraph

 3. ที่ส่วนของ Spacing คลิกกำหนดค่าจากช่อง  Before หรือ After

 

 

bullet

bullet

2.4 การสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข...

bullet

การจัดรายการในเอกสาร เช่น รายการของเหตุการณ์ ชื่อ ลำดับเลขที่ หรือกระบวนการ สามารถจัดรูปแบบข้อมูลในสัญลักษณ์หัวข้อย่อย (Bullet) หรือลำดับเลข (Number)

bullet

สัญลักษณ์หัวข้อย่อย (Bullet) เป็นกราฟฟิกเล็กๆ  เช่น วงกลม สี่เหลี่ยม

ลำดับเลข (Number) ใช้เมื่อต้องการเน้นลำดับเหตุการณ์ หรือขั้นตอน ถ้ามีการย้าย ลบรายการในลำดับเลข  เวิร์ดจะเรียงลำดับเลขให้อัตโนมัติใหม่

bullet

วิธีการสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

 1. คลิกเลือกที่ข้อความ

 2. ที่แถบเครื่องมือ Formatting ให้คลิกไอคอน Numbering หรือ Bullets
  หรือแถบคำสั่ง คลิก 
  Format >  Bullets and Numbering
  เพื่อให้แสดงหน้าต่างกรอบโต้ตอบ
  (Dialog box) Bullets and Numbering

  คลิกเลือก Tab >  Numbering หรือ Bulletts เพื่อเลือกลไตล์ของ Bullets and Numbering

bullet

bullet

แบบฝึกหัด Word ครั้งที่ 1 ให้ทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ ตามลำดับ...

bullet1. ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต...
bullet คลิกเปิดไฟล์นี้ 
bullet2. บันทึกแฟ้มข้อมูล...
bullet บันทึกชื่อแฟ้มข้อมูลเป็น : <รหัสประจำตัวนักศึกษา>_word 1
ตัวอย่าง : 388369-4_Word1
bullet3. พิมพ์ข้อมูลต่อไปนี้ เริ่มต้นที่บรรทัดที่ 1 คอลัมน์ที่ 1 ของเอกสาร...
bullet

กดคีย์ Ctrl + Enter เพื่อให้เอกสารที่อยู่หลังตำแหน่งของ Insert Point ขึ้นหน้าใหม่ 

bullet

กดคีย์ลูกศรขึ้น 1 ครั้ง

bullet

พิมพ์ข้อความต่อไปนี้

bullet

วันที่........   เดือน.........  พ.ศ..................

 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว) .......................... รหัสประจำตัว........ .... .... .... .... นักศึกษา ระดับปริญญา....................  สาขาวิชา.... .... .... .... ....  คณะ.... ...... ..... ......... ... ...  มหาวิทยาลัย.... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ......

bullet4. การเคลื่อนที่ไปในเอกสาร...
bullet เลื่อน Insert Point ไปที่บรรทัดสุดท้ายของเอกสาร
bullet5. การกำหนดคำสั่งขึ้นหน้าใหม่...
bullet คลิกคำสั่ง Insert > Break > Page Break
bullet6.  การคัดลอกและสำเนาข้อมูล...
bullet

เปิดหน้าต่างจากปุ่มต่อไปนี้  

bullet

แล้วคัดลอกข้อมูลทั้งหมด (ชี้เมาส์ที่หน้าที่ข้อมูล  คลิกปุ่มขวาของเมาส์ > Select All >  Copy)

bullet

นำข้อมูลไปวาง (paste) ลงในแฟ้มข้อมูลเดิม ที่ท้ายเอกสาร

bullet7. การเลือกข้อความ แล้วลบ (Selection & Delete)...
bullet

ที่ย่อหน้า “หลังหมกตัวอยู่กับห้วงเวลา...”   เลื่อนเมาส์ไปที่บริเวณ Selection Area เลือกข้อความทั้งย่อหน้า (7 บรรทัด) จนถึง “...บนเส้นตรง”

bullet

กด Enter เพื่อลบ

bullet8. การใช้แก้ไขคำผิดอัตโนมัติ (Auto Correct)...
 1. ที่แถบเมนูคำสั่ง (Menu bar) เลือกคำสั่ง Tools > AutoCorrect Options

 2. คลิกเลือกแท็บ AutoCorrect

 3. คลิกช่อง Replace พิมพ์ข้อความ "มข."

 4. กดคีย์ "Tab" ย้าย Insert Point ไปช่อง "With"

 5. พิมพ์ "มหาวิทยาลัยขอนแก่น"

 6. คลิก Add เพื่อเพิ่มรายการ

 7. คลิก OK เพื่อปิด Dialog box "AutoCorrect"

 8. ย้าย Insert Point ไปท้ายเอกสาร โดยกดคีย์ Ctrl + End  

 9. พิมพ์ มข. จากนั้นกดคีย์ Space bar

bullet9. การค้นหาและแทนที่ (Find & Replace)...
 1. ย้าย Insert Point ไปจุดเริ่มต้นของเอกสาร โดยกด Ctrl + Home

 2. จากแถบเมนูคำสั่ง (Menu bar) คลิกคำสั่ง  Edit > Replace

 3. ในช่อง Find what พิมพ์ " ๆ" (เว้นวรรค ไม้ยมก)

 4. ในช่อง Replace with พิมพ์ "ๆ" (ไม้ยมก โดยไม่มีเว้นวรรค)

 5. คลิก Find Next

 6. เมื่อเวิร์ดพบ " ๆ" คำแรก คลิก Replace

 7. เวิร์ดจะค้นหาคำถัดไป คลิกคำสั่ง Replace All

 8. เวิร์ดจะแสดงข้อความว่า ได้แทนที่ไปแล้ว จำนวนกี่คำ

 9. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่างโต้ตอบ (Dialog box)  Find and Replace

bullet10. การเปลี่ยน Font size & Font name...
 1. คลิกเลือกหัวข้อ Dial-Up Scripting Command Language

 2. ที่แถบเครื่องมือ คลิกไอคอน  Formatting  คลิกลูกศรชี้ลง คลิกเลือก Font ชื่อ “Tahoma”

 3. คลิกเลือกที่ลูกศรชี้ลงข้างไอคอน Font size  คลิกเลือกขนาด 26 points

bullet11. แบ่งหน้าจอเป็น 2 ส่วน...
bullet

เลือกเมนูคำสั่ง Window > Split  จะปรากฏเส้นแบ่งหน้าจอ ให้ขยับวางไว้กลางจอภาพ 

bullet12.    การเปลี่ยนแปลงชุดรูปแบบ (Style)...
 1. ที่หน้าต่างส่วนล่าง คลิกที่หัวข้อ “1.0 Overview”  (บรรทัดที่ 25)

 2. ที่แถบเครื่องมือ คลิกที่ลูกศรชี้ลงข้าง Style  เลือก Heading 1

 3. ที่หัวข้อ “2.0Basic Structure of a Script”  (บรรทัดที่ 38)  และหัวข้อ  “3.0 Variables” (หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 22) คลิกเลือก Style Heading 1 เช่นเดียวกัน

 4. เลือกคำสั่ง Window > Remove Split  

 5. บนเมนูคำสั่ง  คลิกคำสั่ง Format > Style and Formatting… จะปรากฏหน้าต่าง Task pane ที่ด้านขวา เพื่อแสดงคำสั่ง Styles and Formatting
   


  (จะต้องปรากฏ
  Heading 1 ในขณะที่คลิก Modify…)

 6. คลิกปุ่ม Modify > Format > Font

 7. ที่ส่วนของ Font color เปลี่ยนเป็นสีแดง

 8. คลิกแท็บ Text Effects  คลิกเลือก Marching Black Ants

 9. คลิกปุ่ม OK (เพื่อปิดหน้าต่าง Font)

 10. คลิก OK  (เพื่อปิดหน้าต่าง Modify style) ข้อความหัวข้อที่เลือกไว้  จะเปลี่ยนไปตาม Style ที่กำหนดไว้

 11. คลิกปุ่มบันทึก

bullet13. การแทรกข้อความ และการใช้ AutoText Entry...
 1. ให้เพิ่มข้อความต่อไปนี้ที่ AutoText (โดยเลือกคำสั่ง Insert > Autotext > Autotext แล้วพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ที่ช่อง Enter AutoText entries here และเมื่อพิมพ์แต่ละคำเสร็จ ให้คลิกปุ่ม Add)
  *   ชื่อและนามสกุลของนักศึกษา 
  *   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  *   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   

 2. ที่จุดแรกของเอกสาร (บรรทัดที่ 1 คอลัมน์ที่ 1)

 3. กดคีย์ Ctrl + Enter เพื่อให้เอกสารที่อยู่หลังตำแหน่งของ Insert Point ขึ้นหน้าใหม่ 

 4. กดคีย์ลูกศรขึ้น 1 ครั้ง

 5. พิมพ์ “ชื่อนักศึกษา” เมื่อข้อความ AutoText ปรากฏ ให้กดคีย์ Enter

 6. พิมพ์ “ชื่อคณะ” เมื่อข้อความ AutoText ปรากฏ ให้กดคีย์ Enter

 7. พิมพ์ “ชื่อมหาวิทยาลัย” เมื่อข้อความ AutoText ปรากฏ ให้กดคีย์ Enter

 8. กดคีย์ Enter 1 ครั้ง

 9. คลิกเมนูคำสั่ง Insert > Symbol  จะปรากฏกรอบโต้ตอบ (Dialog box) Symbol

 10. ที่รายการ Font คลิกที่ลูกศรชี้ลง เลื่อน (Scroll) ไปที่ล่างสุดของรายการ คลิกเลือก Font ชื่อ Wingdings

 11. คลิกเลือกสัญลักษณ์ Font แบบ {  แล้วคลิกปุ่ม Insert 10 ครั้ง  เสร็จแล้วคลิกปุ่ม Close

 12. สัญลักษณ์  { จะปรากฏในเอกสาร 10 ภาพ  แล้วจัดให้อยู่กลางบรรทัดโดยคลิกปุ่มคำสั่ง Center

 13. คลิกปุ่มคำสั่ง Save

bullet14. การจัดรูปแบบย่อหน้า...
 1. คลิกเลือกคำสั่ง Tools > Obtion…  จะปรากฏหน้าต่าง Obtion ให้คลิกแท็บ General   

 2. ที่ Measurements Units: กำหนดหน่วยวัดให้เป็น Inches  แล้วคลิกปุ่ม OK

 3. ที่เอกสารหน้าที่ 2 คลิกเลือกบรรทัดที่ 10-19

 4. กำหนดระยะแท็บชิดซ้ายที่ระยะ 1 นิ้ว (ข้อความหัวข้อที่ 1 – 9 จะหยุดที่ระยะ 1 นิ้ว)

 5. เลื่อน Insert Point ไปที่ย่อหน้า Many Internet .... ให้กำหนดย่อหน้าบรรทัดแรก  (First Line Indent) เป็น 1 นิ้ว

 6. ที่ย่อหน้าถัดไป ( A script .....   ) ให้กำหนด การย่อหน้าบรรทัดแรก (First Line Indent) พร้อมกับกำหนดการย่อหน้าทางซ้าย (Left Indent) เป็น 1 นิ้ว  และกำหนดจุดสิ้นสุดของข้อความทางขวา (Right Indent) เป็น 5 นิ้ว

 7. คลิกคำสั่ง Format > Paragraph จะปรากฏหน้าต่าง Paragraph ที่ส่วนของ Spacing ให้กำหนด  spacing Before: เป็น 12 pt และ กำหนด spacing After: 6 pt

 8. คลิกคำสั่ง Format > Borders and Shading จะปรากฏหน้าต่าง Borders and Shading

 9. คลิกเลือกแท็บ Shading คลิกที่กล่องสี Light Yellow (เหลืองอ่อน) (คอลัมน์ที่ 3 แถวสุดท้าย)  คลิก OK

 10. คลิก Save

bullet15. การใส่สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย...
 1. ที่หน้า Dial-Up Scripting...  เลือกข้อความภายใต้หัวข้อ Table of Contents (1.0 - 9.0)

 2. บนแถบเครื่องมือ คลิกเลือก Increase Indent  

 3. คลิกเลือกเครื่องมือ Bullets

 4. บันทึกแฟ้มข้อมูลด้วยคำสั่ง Save

bullet16. การบันทึกแฟ้มข้อมูลเป็นรูปแบบอื่น...
bullet

เปิดแฟ้มข้อมูลเดิมแล้วบันทึกแฟ้มข้อมูลใหม่ ใช้ ชื่อไฟล์เดิม  

bullet

กำหนดนามสกุลของไฟล์เป็น .html (รูปแบบของไฟล์ (Save as type) เป็น Web page  (*.htm, *.html))

bullet17. การจัดส่งแฟ้มข้อมูล...
 1. ส่งทั้งสองไฟล์ ( .doc และ .html) ที่ Eclassnet

 2. กำหนดประเภทงานเป็น "กิจกรรม" ที่ "1" กำหนดชื่อเรื่องเป็น "การใช้ Word ครั้งที่ 1 การสร้างเอกสาร & ชุดรูปแบบตัวอักษร "

 3. ส่งไฟล์ภายในสัปดาห์ที่เรียน (วันศุกร์)  

 4. งานที่ส่ง นักศึกษาจะต้องตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (สามารถเปิดไฟล์เพื่อตรวจให้คะแนนได้)

 5. - การคัดลอกงาน ถือว่าเป็นความตั้งใจของผู้ให้ลอก และผู้ลอก และจะเป็นผลให้ไม่ได้รับคะแนน

 6. - การส่งงานช้ากว่าที่กำหนด ถือว่านักศึกษายินดีที่จะได้รับคะแนน ตามที่เห็นสมควร

bullet

 

bullet

ขึ้น | 1 : การสร้างเอกสาร & ชุดรูปแบบตัวอักษร | 2 : Template & Thesaurus | 3 : Table, Column & Graphics

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ hslib@kku.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:03/11/48