ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer

ขึ้น
ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา
ตอนที่ 2 การจัดการ Files & Folders
ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer
ตอนที่ 4 การใช้งาน Desktop

 


 

บทที่ 2 ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows

ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer (40 นาที)

bulletเนื้อหาการเรียน
bullet

1. วิธีเปิด Windows Explorer
2. ส่วนประกอบของ Windows Explorer
3. วิธีแสดงข้อมูลใน Windows Explorer (ด้านซ้าย)
4. การสร้างโฟลเดอร์
5. การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์
6. การเคลื่อนย้าย (Move) การคัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์
7. การลบไฟล์และโฟลเดอร์
8. การกู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle Bin
9. การค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์

โปรแกรม Windows Explorer เป็นโปรแกรมสำหรับการจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ เหมือนกับการดูแลข้อมูลด้วย My Computer แต่มีจุดเด่นคือ Windows Explorer จะแสดงไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดเป็นลำดับชั้น เหมือนแผนภูมิต้นไม้ ทำให้เข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว

bullet

1. วิธีเปิด Windows Explorer

bulletในการเปิด Windows Explorer สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้
bulletวิธีที่ 1
 1. คลิกปุ่มขวาของเมาส์ที่ปุ่ม    บนแถบงาน (Taskbar)

 2. เลือกคำสั่ง Explorer

 3. จะปรากฏหน้าต่าง Windows Explorer

   

bulletวิธีที่ 2
 1. คลิกปุ่ม Start บนแถบงาน (Taskbar) หรือ กดแป้น <Ctrl> + <Esc>
 2. เลือก All Programs จะปรากฏโปรแกรมทั้งหมด
 3. เลือก Accessories จะปรากฏเมนูย่อย
 4.  เลือก Windows Explorer
 5. จะปรากฏหน้าต่าง Windows Explorer
bullet

 2. ส่วนประกอบของ Windows Explorer

bullet

หน้าต่างของโปรแกรม Windows Explorer ประกอบด้วยพื้นที่แสดงข้อมูล 2 ส่วน คือ

ด้านซ้าย แสดงชื่อของหน่วยเก็บข้อมูล โฟลเดอร์  ซึ่งเป็นโครงสร้างการเก็บข้อมูลเป็นลำดับชั้น 

ส่วนด้านขวา แสดงชื่อของไฟล์ เมื่อคลิกเมาส์เลือกข้อมูลทางกรอบด้านซ้าย ก็จะเห็นรายละเอียดของไฟล์ต่างๆ ในกรอบด้านขวา ดังรูป

bullet

bullet

3. วิธีแสดงข้อมูลใน Windows Explorer (ด้านซ้าย)

bullet

ผู้ใช้สามารถกำหนดการแสดงข้อมูลในระดับต่างๆ โดยจะย่อหรือขยายในแต่ละระดับของข้อมูล ด้วยการคลิกที่เครื่องหมาย  หรือ  โดยเครื่องหมาย   หมายความว่า ส่วนนั้นยังมีโฟลเดอร์ย่อยบรรจุอยู่แต่ยังไม่ได้เปิดดูรายละเอียด ส่วนเครื่องหมาย  หมายความว่า ส่วนนั้นมีการแสดงรายละเอียดของโฟลเดอร์ย่อยแล้ว ซึ่งมีวิธีการแสดงข้อมูลดังนี้

bullet

1.     คลิกเครื่องหมาย     ข้างไอคอน  My Computer

bullet

2.     เครื่องหมาย   จะเปลี่ยนเป็น   และจะปรากฏโครงสร้างภายในให้เห็นอีกระดับหนึ่ง

bullet

bullet

4. การสร้างโฟลเดอร์

bullet

ผู้ใช้สามารถสร้างโฟลเดอร์ เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ได้หลายวิธีดังนี้

bullet

วิธีที่ 1: โดยคลิกเมนูคำสั่ง

bullet

1.     คลิกเลือกโฟลเดอร์หรือไดร์ฟที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

2.     คลิกเลือกเมนูคำสั่ง File > New > Folder

3.     จะปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ในหน้าต่าง ชื่อว่า New Folder

4.     พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกดแป้น <Enter> แต่หากไม่ปรากฏแถบที่พร้อมจะให้ทำการเปลี่ยนชื่อ และผู้ใช้ต้องการเปลี่ยนชื่อ ให้ไปดูหัวข้อการเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

bullet

วิธีที่ 2 : โดยคลิกปุ่มขวาของเมาส์

bullet

 1.     คลิกเลือกโฟลเดอร์หรือไดรฟ์ที่ต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่

2.     คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณที่ว่างในหน้าต่าง จะปรากฏเมนูลัด

3.     เลือกคำสั่ง New > Folder

4.     จะปรากฏโฟลเดอร์ใหม่ในหน้าต่าง ชื่อว่า  New Folder

5.     พิมพ์ชื่อโฟลเดอร์ แล้วกดแป้น <Enter>

bullet

5. การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์

bullet

เมื่อต้องการกำหนดสิ่งต่างๆ ให้กับไฟล์หรือโฟลเดอร์ เช่น การเปลี่ยนชื่อ การลบ การคัดลอก การย้าย ฯลฯ ไม่ว่าจะทำกับไฟล์หรือโฟลเดอร์เดียว หรือหลายโฟลเดอร์ก็ตาม จะต้องทำการเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ก่อน ซึ่งการเลือกนั้นสามารถแบ่งลักษณะการเลือกได้หลายวิธีดังนี้

bullet

5.1 การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เดียว

bullet

1.     คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการ

bullet

2.     จะปรากฏแถบสีเข้มบริเวณไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น

bullet

5.2  การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เรียงติดกัน

bullet

การเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เรียงติดกัน สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ คือ

bullet

วิธีที่ 1

bullet

1.     แดรกเมาส์เป็นเส้นทแยงให้มีกรอบล้อมรอบไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเลือก

bullet

2.     จะปรากฏแถบสีเข้มบริเวณไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้น

bullet

หมายเหตุ : การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในหน้าต่าง Windows Explorer จะต้องทำที่หน้าต่างส่วนที่อยู่ทางด้านขวามือเท่านั้น

bullet

bullet

วิธีที่ 2

bullet

1.     คลิกไฟล์หรือโฟลเดอร์แรกที่ต้องการเลือก

bullet

2.     กดแป้น <Shift> ค้างไว้ และคลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์สุดท้าย ไฟล์ทั้งหมดระหว่างไฟล์  แรกและไฟล์สุดท้ายจะถูกเลือก

bullet

bullet

หมายเหตุ : การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในหน้าต่าง Windows Explorer จะต้องทำที่หน้าต่างส่วนที่อยู่ทางด้านขวามือเท่านั้น

bullet

5.3 การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไม่เรียงติดกัน

bullet

1.     คลิกที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเลือก

bullet

2.     กดแป้น <Ctrl> ค้างไว้ และคลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์อื่นๆ ที่ต้องการจนครบ แล้วปล่อยแป้น <Ctrl>

bullet

bullet

หมายเหตุ : การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ในหน้าต่าง Windows Explorer จะต้องทำที่หน้าต่างส่วนที่อยู่ทางด้านขวามือเท่านั้น

bullet

5.4 การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมด

bullet

การเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ทั้งหมด สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้ คือ

bullet

วิธีที่ 1

 1. คลิกเลือกเมนู Edit

 2. เลือกคำสั่ง Select  All

 3. ไฟล์และโฟลเดอร์ที่แสดงในหน้าต่างจะถูกเลือกทั้งหมด

bullet

 วิธีที่ 2

 1.  กดแป้น <Ctrl> + <A>

 2. ไฟล์และโฟลเดอร์ที่แสดงในหน้าต่างจะถูกเลือกทั้งหมด

bullet

6. การเคลื่อนย้าย (Move) การคัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์

bullet

การคัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ เป็นการทำสำเนาข้อมูลไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งเมื่อผู้ใช้คัดลอกแล้วจะได้ไฟล์หรือโฟลเดอร์ขึ้นมาใหม่เหมือนกับของเดิม การเคลื่อนย้าย (Move) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จะเป็นการย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์จากที่เดิมไปยังที่ใหม่ ซึ่งการคัดลอกและการย้ายนี้สามารถทำได้หลายวิธีดังนี้คือ

bullet

6.1 การเคลื่อนย้าย และคัดลอก ด้วยวิธีลากแล้วปล่อย (Drag and Drop)

bullet

1.     คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายหรือคัดลอก

bullet

2.     จากนั้น

bullet

ถ้าต้องการ ย้าย (Cut) ไฟล์หรือโฟลเดอร์

bullet

 ให้แดรกเมาส์ไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง

bullet

 ถ้าต้องการ คัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์

bullet

 ให้แดรกเมาส์พร้อมกับกดแป้น <Ctrl> แล้วลากไปยังโฟลเดอร์ปลายทาง เมื่อถึงปลายทาง ปรากฏแถบสีที่โฟลเดอร์ปลายทาง) จึงปล่อยเมาส์และแป้น <Ctrl>

bullet

 

bullet

 Note:

bullet

ให้สังเกตตัวชี้เมาส์ ขณะที่กดแป้น <Ctrl> จะมีลักษณะ                      

bullet

6.2 การเคลื่อนย้ายและคัดลอก ด้วยวิธีตัด>วาง/คัดลอก>วาง  (Cut>Paste/ Copy>Paste)

bullet

1.     คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการย้ายหรือคัดลอก

bullet

2.     จากนั้น

bullet

ถ้าต้องการ ย้าย (Cut) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ให้เลือกคำสั่งย้ายจากเมนู Edit > Cut หรือคลิกปุ่ม Cut (     ) บนทูลบาร์ หรือ กดแป้น <Ctrl> + <X>

bullet

ถ้าต้องการ คัดลอก (Copy) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ ให้เลือกคำสั่งคัดลอกจากเมนู Edit > Copy หรือ คลิกปุ่ม Copy (  ) บนทูลบาร์หรือกดแป้น <Ctrl> + <C>

bullet

3.     เลือกโฟลเดอร์ปลายทางที่จะนำข้อมูลไปวาง

bullet

4.     เลือกคำสั่งวาง (Paste) จากเมนู Edit > Paste หรือคลิกปุ่ม Paste (  )  บนทูลบาร์  หรือกดแป้น <Ctrl> + <V>

bullet

5.     ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ย้ายหรือคัดลอกจะไปปรากฏยังหน้าต่างที่เลือกไว้

bullet

6.3 การเปลี่ยนชื่อไฟล์และโฟลเดอร์

bulletผู้ใช้สามารถที่จะตั้งชื่อไฟล์และโฟลเดอร์ได้ตามความต้องการ และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ แต่การเปลี่ยนชื่อนั้นจะต้องไม่ซ้ำกับชื่อของไฟล์ หรือโฟลเดอร์ที่มีอยู่แล้วในระดับหรือโฟลเดอร์เดียวกัน
bulletวิธีที่ 1 : คลิกคำสั่ง
bullet
 1.  คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2.  คลิกเลือกเมนู File > Rename หรือ กดแป้น <F2> หรือคลิกซ้ำที่ชื่อไฟล์อีกครั้ง

 3.  ที่ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นจะเป็นสีเข้มพร้อมที่จะให้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่

 4.  พิมพ์ชื่อที่ต้องการ

 5. กดแป้น <Enter>

bulletวิธีที่ 2 : คลิกปุ่มขวาเมาส์
bullet
 1.  คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อ จะปรากฏเมนูลัด

 2.  เลือกคำสั่ง Rename

 3.  ที่ชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์นั้นจะมีสีเข้มพร้อมที่จะให้ทำการเปลี่ยนชื่อใหม่

 4. พิมพ์ชื่อที่ต้องการ

 5. กดแป้น <Enter>

 

bullet

7. การลบไฟล์และโฟลเดอร์

bullet

การลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากแผ่นบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (hard disk) โดยปกติไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบจะถูกนำไปเก็บไว้ใน Recycle Bin ผู้ใช้สามารถที่จะกู้ไฟล์หรือโฟลเดอร์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง ดังจะกล่าวในหัวข้อถัดไป สำหรับการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

bullet

วิธีที่ 1 : คลิกคำสั่ง

bullet

1.     คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

bullet

2.     คลิกเลือกเมนู File > Delete

bullet

3.     จะปรากฏหน้าต่าง Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแน่ใจในการลบ

·    ยืนยันการลบ คลิกปุ่ม Yes

·    ยกเลิกการลบ คลิกปุ่ม No

bullet

4.     ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกลบทิ้งไป

bullet

วิธีที่ 2 : คลิก Delete Icon หรือกดปุ่ม Delete

bullet

1.     คลิกเลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ

bullet

2.     คลิกปุ่ม Delete (     ) บนทูลบาร์ หรือ กดคีย์ <Delete> บนคีย์บอร์ด

bullet

3.     จะปรากฏ Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแน่ใจในการลบ

o       ยืนยันการลบ คลิกปุ่ม Yes

o       ยกเลิกการลบ คลิกปุ่ม No

bullet

4.     ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกลบทิ้งไป

bullet

  วิธีที่ 3 : คลิกปุ่มขวาเมาส์

bullet

1.     คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการลบ จะปรากฏเมนูลัด

bullet

2.     คลิกคำสั่ง Delete

bullet

3.     จะปรากฏ Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแน่ใจในการลบ

o       ยืนยันการลบ คลิกปุ่ม Yes

o       ยกเลิกการลบ คลิกปุ่ม No

bullet

4.     ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกจะถูกลบทิ้งไป 

bullet

Note:

bullet

bullet

ถ้าเป็นการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากแผ่นบันทึกข้อมูลแบบแข็ง (Hard disk) ด้วยการกดแป้น <Shift>  ควบคู่กับการลบ หรือเป็นการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากแผ่นบันทึกข้อมูลแบบอ่อน (Floppy disk) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบจะไม่อยู่ที่ Recycle Bin ผู้ใช้จึงไม่สามารถกู้กลับมาใช้งานได้ ซึ่งถ้าเป็นการลบรูปแบบนี้ให้สังเกตที่หน้าต่าง Confirm File/Folder Delete Dialog เพื่อสอบถามความแน่ใจในการลบจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากการลบเดิม ดังรูป

bullet

8. การกู้ไฟล์ที่ลบจาก Recycle Bin

bullet

ไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ถูกลบจะถูกนำมาเก็บไว้ที่ Recycle Bin ซึ่งผู้ใช้สามารถที่จะกู้ไฟล์หรือโฟลเดอร์กลับไปที่เดิมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

bullet

1.     ดับเบิลคลิกไอคอน Recycle Bin บนเดสก์ทอป  (    )

bullet

2.     คลิกปุ่มขวาของเมาส์บริเวณไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการกู้กลับคืน จะปรากฏเมนูลัด

bullet

3.     เลือกคำสั่ง Restore

bullet

4.     ไฟล์หรือโฟลเดอร์จะถูกย้ายกลับไปยังตำแหน่งเดิมก่อนการลบ

bullet

bullet

Note:

bullet

หากต้องการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งอย่างถาวรให้คลิก    ที่หน้าต่าง task Pane

bullet

9. การค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์

bullet

การค้นหาข้อมูลใน Windows.XP ได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติมคุณสมบัติ ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น มีขั้นตอนดังนี้

bullet
 1. คลิกปุ่ม Start  บนแถบงาน (Taskbar) หรือกดแป้น <Ctrl> + <Esc>

 2. เลือกคำสั่ง Search

 3. ะปรากฏหน้าต่าง Search Results และที่บริเวณหน้าต่าง Task Pane จะปรากฏคำสั่งต่างๆ ให้เลือกดังนี้

·     Picture, music, or video
ใช้ในการค้นหารูปภาพ เพลง
หรือ ไฟล์วิดีโอต่างๆ

·     Documents ใช้ในการค้นหา
ไฟล์เอกสาร

·    All files and folders ใช้เพื่อ
ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์

·    Computers or people ใช้
ค้นหาเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่อยู่ในเครือข่าย

กรณีนี้ให้คลิกเลือก  All files and  Folders

 

 

4.     พิมพ์ชื่อเต็มหรือบางส่วนของไฟล์ที่ต้องการค้นหาลงในช่อง All or part of the file name:

5.     สามารถจะค้นหาจากคำหรือประโยคที่ปรากฏในไฟล์ได้ โดยใส่ข้อความในช่อง A word or pharse in the file:

6.     คลิกเลือกไดรฟ์หรือโฟลเดอร์ที่จะค้นหาในช่อง Look in:

7.     คลิกปุ่ม Search  เพื่อเริ่มต้นการค้นหา

8.     จะได้ข้อมูลที่ต้องการค้นหา ซึ่งบอกรายละเอียดต่างๆ เช่น แหล่งที่เก็บ ขนาด ชนิด และวันที่

bullet

Note:

bullet

การค้นหาไฟล์สามารถใช้เครื่องหมาย [*] ซึ่งจะแทนตัวอักษรตัวใดๆ ก็ได้ จำนวนหลายตัว หรือใช้  เครื่องหมาย [?] แทนตัวอักษรตัวใดๆ ก็ได้ จำนวนหนึ่งตัว  ดังนั้น การค้นหาไฟล์ ถ้าทราบข้อมูลเพียงบางส่วนไม่ว่าเป็นส่วนหน้าหรือส่วนหลังของไฟล์ให้แทนตัวอักษรที่ไม่ทราบด้วยเครื่องหมาย [*] เพียงตัวเดียว  หรือถ้าต้องการค้นหาไฟล์ โดยไม่ทราบตัวอักษรบางตัว สามารถใช้เครื่องหมาย [?] แทนตัวอักษรที่ไม่ทราบ 1 ตัว และถ้าระบุนามสกุลไฟล์ จะทำให้ค้นหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

กล่องข้อความ: Ÿ

 

ขึ้น | ตอนที่ 1 ประวัติความเป็นมา | ตอนที่ 2 การจัดการ Files &  Folders | ตอนที่ 3 การจัดการข้อมูลด้วย Windows Explorer | ตอนที่ 4 การใช้งาน Desktop

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ hslib@kku.ac.th
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:03/11/48