บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น

ขึ้น
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 Windows
บทที่ 3 Microsoft Word
4. MS PowerPoint
5. MS Excel
6. Internet

 


 

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น (3 ชม.)

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ

ตอนที่ 1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

ตอนที่ 2 อุปกรณ์รอบข้างของคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 3 หน่วยการทำงานที่สำคัญ

เป็นการเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์  รวมทั้งเข้าใจอุปกรณ์ที่เป็นส่วนประกอบ ทั้งที่อยู่ภายในตัวเครื่อง และภายนอก

 

ขึ้น | บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น | บทที่ 2 Windows | บทที่ 3 Microsoft Word | 4. MS PowerPoint | 5. MS Excel | 6. Internet

 ตำแหน่งวางข้อความลิขสิทธิ์หรือข้อความแสดงกรรมสิทธิ์อื่นๆ
สำหรับปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับเว็บนี้ ให้ติดต่อ 412141@gmail.com
ปรับปรุงครั้งล่าสุด:13/09/48