งานวิจัยที่ดำเนินการเรียบร้อย PDF พิมพ์ ส่งเมล
Wednesday, 26 August 2009
asterisk.pngการจัดทำแผนที่ทิศทางการวิจัย (Research mapping) ด้านการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (A1.1)
asterisk.pngการประเมินภายในแผนงานพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 (2551-2553)
asterisk.pngสภาการพยาบาล : องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ
asterisk.pngการจัดทำแผนที่ทิศทางการวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพ(Health promotion research mapping) ของคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
asterisk.pngการสังเคราะห์องค์ความรู้การสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม
asterisk.pngการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล
asterisk.pngการสังเคราะห์ความรู้เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ : รูปแบบการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมการจัดการตนเองด้านสุขภาพของผู้สูงอายุ 
asterisk.pngโครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์  
asterisk.pngAction plan 19 สถาบัน (โครงการสังเคราะห์งานวิจัยด้านการสร้างเสริมสุขภาพในสถาบันการศึกษาพยาบาลศาสตร์)
asterisk.pngโครงการสังเคราะห์องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน  เพื่อการสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
asterisk.pngสถานการณ์การทำงานและสุขภาวะของอาจารย์พยาบาลไทยที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษาพยาบาลภายหลังเกษียณอายุราชการ 
asterisk.pngโครงการสังเคราะห์งานวิจัยการส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์เด็กเล็ก (ภายใต้ชุดโครงการการถอดบทเรียนศูนย์เด็กเล็กต้นแบบในสถาบันการศึกษาพยาบาล)
asterisk.pngชุดโครงการพัฒนาช่องทางการสื่อสารกับภาคีหลักและภาคียุทธศาสตร์/การสื่อสารกับสังคม (A-9): การจัดทำฐานข้อมูลเครือข่ายการวิจัย/นวัตกรรมการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (Databases of Health Promotion Nursing Research & Innovation Network)
asterisk.pngกลยุทธ์ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
asterisk.pngการสร้างเสริมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี และการปฏิบัติ
asterisk.pngการสร้างเสริมสุขภาพ : ความท้าทายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
asterisk.pngคู่มือการฝึกปฎิบัติในการสร้างเสริมสุขภาพทารกแรกเกิด
asterisk.pngชุดส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยหัดเดินและครอบครัว
asterisk.pngการสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย
asterisk.pngการพัฒนาตำราและสื่อการสอนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
asterisk.pngพัฒนาตำราวิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
asterisk.pngการพัฒนาตำราการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
asterisk.pngการสร้างเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน
asterisk.pngนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ รายวิชา การพยาบาลครอบครัวและชุมชน 2 โดยการใช้กระบวนการ AIC ในการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการสร้างเสริมสุขภาพ
asterisk.pngการใช้คาราโอเกะเพื่อส่งเสริมการป้องกันโรคและรักษาสุขภาพสำหรับนิสิตพยาบาล
asterisk.pngโครงการนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลระดับปริญญาตรี
asterisk.pngโครงการวิทยุออนไลน์ สถานีสร้างเสริมสุขภาพ
asterisk.pngนวัตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษารายวิชาการพยาบาลasterisk.pngเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
asterisk.pngโครงการตลาดนัดสุขภาพ : การจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลเพื่อสร้างสมรรถนะการสร้างเสริมสุขภาพในรายวิชาปฏิบัติการพยาบาลในสาขาที่เลือกสรรสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 4
asterisk.pngโครงการนวตกรรมต้นแบบการจัดการเรียนการสอนวิชาสร้างเสริมสุขภาพ คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
asterisk.pngโครงการบูรณาการแนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพในการจัดทำแบบประเมินผู้รับบริการ สำหรับรายวิชาภาคปฏิบัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต