Thumbnail Placeholder

  การประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนเพื่อนลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
Read More »

Thumbnail Placeholder

  การเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ World Association of Lesson Studies (WALS 2018) ณ Beijing Normal University เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน
Read More »

Thumbnail Placeholder

  หัวหน้าโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ เข้าร่วมงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 11 (EDUCA 2018) ภายใต้แนวคิด Value of Teachers
Read More »

Thumbnail Placeholder

  การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ ณ จังหวัดนครพนม
Read More »


     ข่าวโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


 » ประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้านคณิตศาสตรศึกษาระดับโลก (PME42)

 » กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ (Open Class) ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ APEC-Tsukuba and UNESCO (MGIEP) ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 » มนาศึกษาประเทศเวียดนาม เพื่อบ่มเพาะความเป็นครูและคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2561

 » กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนฯ ประจำปี 2560

 » การเดินทางไปเข้าร่วมโครงการ Tsukuba Short-term Study Program ระหว่างวันที่ 5 มกราคม – 12 มีนาคม 2561 ณ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 » ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมอบรม STEM Education ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ World Association of Lesson Studies International Conference 2017 (WALS 2017) ณ Nagoya University, Japan

 » ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ APEC&ICER 2017 รวมนักวิชาการจากทั่วโลก

 » พิธีเปิดสำนักงานศูนย์วิจัยด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยทสึคุบะ สำนักงานประจำประเทศไทย

 » การเข้าร่วมนำเสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 41st Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (PME 41)”

 » นายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การขับเคลื่อน Thailand 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ “วิจัยและนวัตกรรม มข. เพื่อ Thailand 4.0” ณ ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มข.

 » นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน และ นิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา โรงเรียนในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 » กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดมุกดาหาร

 » กิจกรรมเปิดชั้นเรียน(Open Class) ระดับชาติครั้งที่11 เพื่อสร้างชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพครู และพัฒนาครูคณิตศาสตร์ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนอย่างมืออาชีพ

 » ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ ได้รับประกาศเกียรติคุณ “อาจารย์ต้นแบบในการพัฒนาการสอนด้าน Open Approach in Teaching Mathematics”

 » ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะทางด้านการคิดทางคณิตศาสตร์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » บทสัมภาษณ์ “จุดเปลี่ยนการศึกษาไทย คำตอบอยู่ที่...ห้องเรียน” โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » คณิตศาสตร์คิดขั้นสูง สร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียม ตามรอยพ่อ ร.๙ การสัมภาษณ์ในหัวข้อ "ตามรอยพ่อ ร.๙" ของกองสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มข.

 » ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม “2017 Annual Conference of the Southern African Association for Research in Mathematics, Science & Technology Education (SAARMSTE)”

 » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงของนักเรียนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะที่ 2 ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น

 » คณะศึกษาศาสตร์ มข. ร่วมกับ University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่น ร่วมจัดทำหนังสือเรียน (ฉบับใหม่) และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเอเปคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (APEC-HRDWG) ณ ประเทศเวียดนาม

 » มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER 2016 ครั้งที่ 9 และAPEC KhonKaen ครั้งที่ 11

 » การอบรมเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และ มอบทุนสนับสนุนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 » ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข. ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐกในการประชุม ISMEI ณ SEAMEO Regional Centre, Indonesia

 » การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรในโรงเรียน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ วันที่ 28-30 ตุลาคม 2559

 »  กิจกรรมมหกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครู EDUCA 2016

 » เลขานุการรัฐมนตรี ศธ.ไฟเขียว ม.ขอนแก่น พัฒนาครูให้ตอบโจทย์ศตวรรษที่ 21

 » การประชุมวิชาการประจำปี 2559 โครงการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขและการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์เป็นตัวแทนประเทศไทยนำเสนอ Country Report ในการประชุมสภาครูอาเซียน ครั้งที่ 32

 » คณะศึกษาศาสตร์ มข. และ Bowling Green State University สหรัฐอเมริกา ให้ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 » กิจกรรม Special Workshop for Developing Mathematics Textbooks โดยผู้เชี่ยวชาญจากประเทศญี่ปุ่น

 » มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่อผุดสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน จับมือญี่ปุ่นหนุนนวัตกรรมพัฒนาครูไทยสู่ CLMV

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุม ICMI General Assembly ณ ประเทศเยอรมัน

 » การบรรยายพิเศษและการหารือความร่วมมือทางวิชาการ โดย University of Tsukuba และ National Institute for Educational Policy Research ประเทศญี่ปุ่น

 » สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาได้รับทุนนำเสนองานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICME13 ณ ประเทศเยอรมัน และ PME40 ณ ประเทศฮังการี

 » มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมครูตามโครงการคูปองพัฒนาครูของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 » สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มข.ลงนาม MOU ระหว่างไทย-ญี่ปุ่น พัฒนาครูไทยและเขตลุ่มน้ำโขง

 » การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

 » กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2558 และการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูในโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ

 » การประชุมมหาวิทยาลัยเครือข่าย ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์

 » การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา

 » คณะกรรมาธิการ สนช. ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด

 » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ฯ มอบทุนสนับสนุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

 » การเดินทางไปศึกษาดูงานสถาบันการศึกษาชั้นนำที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-15 พฤศจิกายน 2558

 » การประชุมเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจับมือ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชั้นเรียน

 » คณะมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง, มูลนิธิปิดทองหลังพระ และมูลนิธิรากแก้ว ศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน และ วิธีการแบบเปิด

 » การประชุม และสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนใน โครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » กิจกรรมเปิดชั้นเรียนระดับชาติ ครั่งที่ 9 (The 9th National Open Class) ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการเสวนาเกี่ยวกับร่างข้อเสนอเชิงนโยบายเรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน”

 » การประชุมวิชาการทางการศึกษานานาชาติ ครั้งที่ 8 ICER 2015

 » แถลงข่าว การจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (นานาชาติ) ที่อาคารศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 » ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนารูโตะเยี่ยมชมโรงเรียนในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » การประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 » การประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษา ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงคณิตศาสตรศึกษาของประเทศไทยในศตวรรษที่ 21"

 » คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับมือมหาวิทยาลัยในเครือข่าย เข้าร่วมการประชุม 13th HICE ที่ Hawaii, USA

 » ค่ายพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 » คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การศึกษาชั้นเรียนระดับโลก

 » สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน

 » สมาคมคณิตศาสตรศึกษา(TSMed) จัดการประชุมวิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาครั้งที่ 2

 » โปรแกรม dBookPro เวอร์ชั่นภาษาไทย ซอฟต์แวร์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา

 » Pattern Blocks และ หนังสือเรียน

 »Read More«