กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

image

Untitled Document

         
 

     image
     บริษัทบุคลากร
     
     บำนาญเงินเดือน/ค่าจ้าง      
     
     
         image     image

image   image


  ข่าวประชาสัมพันธ์ 


   image แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:575] [เขียน:21/03/2560, 10:28:19]
   image การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน [อ่าน:303] [เขียน:15/03/2560, 10:06:52]
   image แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี [อ่าน:134] [เขียน:14/02/2560, 14:16:41]
   image กรอกข้อมูล งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ประกอบงบการเงิน [อ่าน:221] [เขียน:09/01/2560, 11:49:50]
   image ซักซ้อมความเข้าใจการเข้าใช้งานระบบกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. [อ่าน:215] [เขียน:09/01/2560, 10:20:06]
   image ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (ฉบับที่ 4) [อ่าน:167] [เขียน:29/12/2559, 09:35:50]
   image ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่5) พ.ศ.2559 [อ่าน:214] [เขียน:29/12/2559, 09:32:32]
image
 

  ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา

image

image ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์โฆษณาและการเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ [เขียน:24/03/2560]
image ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ [เขียน:24/03/2560]
image สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [เขียน:24/03/2560]
image สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ [เขียน:23/03/2560]
image

  ประกาศขายทอดตลาด

   image การประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พักอาศัย กลุ่ม ก โซนหมู่บ้านหนองแวง มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวม 3 กลุ่ม จำนวน 37 หลัง [อ่าน:24] [เขียน:22/03/2560, 09:04:42]
   image ยกเลิกการประมูลขายทอดตลาดอาคารที่พัก กลุ่ม ก. หมู่บ้านสีฐานใต้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 9 หลัง [อ่าน:190] [เขียน:01/12/2559, 15:16:21]
image
 

ระบบรับส่งข้อมูลลูกข่าย GFMIS

image

image แบบฟอร์มรายงานผลการเบิกจ่าย,ประมาณการเบิกจ่าย และประมาณการกันเงินเหลื่อมปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
image รหัสงบประมาณไทยเข้มแข็ง 2555 ประจำปี 2558
image แบบรายงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณงบรายจ่ายลงทุน(เงินงบประมาณแผ่นดิน)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยส่งให้งานบริหารงบประมาณ เป็นประจำทุกเดือนภายในวันที่ 2 ของเดือนถัดไป ตามหนังสือที่ ศธ 0514.1.2.2/ว 3328 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557
image แบบฟอร์มขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย Version 2558
image


  image รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี image
 
 
         
         
  ส่วนให้บริการ

image แจ้งรายชื่อเข้าร่วมประชุม
 image ตรวจสอบค่าฝากส่งไปรษณียภัณฑ์รายเดือน มข.
 image ตรวจสอบข้อมูลบัญชีและทรัพย์สิน
 image เอกสารประกอบ KM กองคลัง ประจำปี 2557
 image หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายจากเงินรายได้
 image ฟอร์มเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
 image บำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 image ใบรับรอง กบข.
 image ขั้นตอนการให้บริการกองคลัง
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคาonline
 image แบบฟอร์มขอรับเอกสารสอบราคา
 image แบบฟอร์มขอซื้อเอกสารประกวดราคา

  ดาวน์โหลดข้อมูล/แบบฟอร์ม

   image คู่มือการใช้งานระบบ KKU e-Market สำหรับผู้ซื้อ [อ่าน:72] [เขียน:14/03/2560, 14:55:18]
   image แบบฟอร์มการรายงานบทบาทและสิทธิของผู้ใช้งานระบบ kku e-ordering [อ่าน:117] [เขียน:07/03/2560, 09:57:04]
   image แบบฟอร์มรายละเอียดข้อมูลที่มหาวิทยาลัยนำมาแสดงในงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [อ่าน:127] [เขียน:03/03/2560, 11:55:33]
   image แบบฟอร์มรายงานรายละเอียดของหลักประกันซองและหลักประกันสัญญาประจำปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพื่อรวบรวมส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน [อ่าน:135] [เขียน:20/02/2560, 10:01:22]
   image เอกสารประกอบประชุมเรื่องการจัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา50(ทวิ) ปี 2559 [อ่าน:733] [เขียน:30/01/2560, 11:44:42]
   image เลขประจำตัวผู้เสียภาษีและเลขที่บัญชีธนาคารมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อรับโอนเงินวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก [อ่าน:490] [เขียน:23/11/2559, 16:18:33]
   image รายการวัสดุที่มีไว้สำหรับเบิก-จ่ายจาก (คลังพัสดุกลาง) งานพัสดุ กองคลัง [อ่าน:230] [เขียน:21/11/2559, 10:24:54]
image
   เอกสารเผยแพร่

       
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา
  image คู่มือค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ
  image คู่มือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ  image ระบบบริหารจัดการไฟล์กองคลัง image
  image แลกเปลี่ยนเรียนรู้บุคลากรกองคลัง image
   
   เว็บมหาวิทยาลัยขอนแก่น   เว็บระบบ Kkufmis    เว็บระบบข่าวประกวดราคา
 ระบบบัตรเติมน้ำมันรถราชการ
 KKU-Web Mail  e-Ordering  e-Ordering
เบอร์โทรศัพท์
ภายในกองคลัง

ห้องผู้อำนวยการ
งานบริหารทั่วไป
งานบริหารงบ
     ประมาณ
งานบริหารการเงิน
งานบัญชี
งานเบิกจ่ายเงินเดือน      และค่าจ้าง
งานพัสดุโทร. 48754
โทร. 48778
โทร. 48772

โทร. 48760
โทร. 48777
โทร. 48756

โทร. 48751


Copyright @ 2013 by Finance Division Khon Kaen University , All rights reserved.