โครงการอนุรักษ์พลังงาน คณะแพทยศาสตร์ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวงของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากการใช้พลังงานของคณะแพทยศาสตร์ 3 ประเภท ได้แก่ ไฟฟ้า น้ำประปา และน้ำมันเชื้อเพลิงมีปริมาณสูงมากเพิ่มขึ้นทุกปี โดยรวมค่าใช้จ่ายในปี 2551 เป็นเงิน 70,613,784.67 บาท ปี 2552 เป็นเงิน 99,155,392.78 บาท และปี 2553 เป็นเงิน 113,982,126.45 บาท เพราะเป็นองค์กร ขนาดใหญ่ มีบุคลากรจำนวนมาก มีผู้มาใช้บริการจากภายนอกจำนวนมาก ตามพันธกิจของคณะฯ แต่หากมีมาตรการประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพมีการปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับ นักศึกษา และผู้มาใช้บริการของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่า จะช่วยลดการสูญเสียความสิ้นเปลืองการใช้พลังงานที่ไม่จำเป็นลงได้อย่างมาก และเกิดประโยชน์ต่อคณะแพทยศาสตร์ นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามประกาศฉบับที่ 430/2553 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2553 กำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคณะ/หน่วยงานจะต้องให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสนองพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านอนุรักษ์พลังงาน และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในปี พ.ศ. 2555
 2. เพื่อดำเนินการตามนโยบายและเป้าหมายการประหยัดพลังงานของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่นอย่างเหมาะสม โดยปลุกจิตสำนึกให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนร่วมให้ถือเป็นหน้าที่และความร่วมมือที่จะต้องปฏิบัติ
 3. เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามวิธีการจัดการพลังงานของคณะแพทยศาสตร์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่จำเป็นลงให้ได้มากที่สุด
 4. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน และวิธีการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานในอาคาร มีเป้าหมายที่จะเป็นอาคารที่เป็นเลิศทางด้านการประหยัดพลังงานให้เป็นตัวอย่างแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์

 

วิธีดำเนินการ

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ
 2. ประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
 3. ประกาศนโยบายและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานคณะแพทยศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบทั่วกัน
 4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานทางเทคนิคและวางแผนการจัดการพลังงาน (Hard Ware) โดยมีที่ปรึกษามืออาชีพ
 5. ตั้งกลุ่มอนุรักษ์พลังงานประจำหน่วยงาน (SGA) และ สส.พลังงาน จัดอบรมสร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบและการมีส่วนร่วมการอนุรักษ์พลังงาน
 6. กลุ่มอนุรักษ์พลังงานประจำหน่วยงาน (SGA) ค้นหาวิธีการและมาตรการประหยัดการใช้พลังงานในหน่วยงานตนเองเพื่อถือปฏิบัติโดยต้องไม่บังคับ ไม่กระทบต่องานหลักผู้ทำ ไม่ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง และไม่ผิดข้อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ
 7. ดำเนินการตามวิธีการจัดการพลังงานและ มาตรการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์กิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่อง
 8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินการของกลุ่มอนุรักษ์พลังงานประจำหน่วยงาน (ด้าน People Ware) และผลการดำเนินการจัดการพลังงาน (ด้าน Hard Ware)
 9. จัดเวทีนำเสนอผลงาน เผยแพร่กิจกรรมและรายงานผลการดำเนินการโครงการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ (คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานคณะฯ, มข., คณะกรรมการประจำคณะฯ, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ)
 10. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร้องของการจัดการพลังงาน เพื่อการกำหนดนโยบายและเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานปีต่อไป

Back