เบอร์โทรศัพท์

043-236-283

อีเมล์

kkudrugstore3@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.30น. - 19.00น.

● จ่ายยา (ตามอาการและตามใบสั่งยาจากแพทย์)

● เข้าร่วมโครงการรับยาใกล้บ้าน โดยร่วมกับ รพ.ศรีนครินทร์ รพ.ขอนแก่น และรพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

● ให้คำปรึกษาด้านยา สมุนไพร และผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์ และการจัดการการบำบัดด้วยยา

● ให้บริการเลิกบุหรี่

● การจัดการคัดกรองโรคเบื้องต้น เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

● ให้บริการเยี่ยมบ้านและเป็นเภสัชกรประจำครอบครัว


ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Product Coaching Center)
1. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของร้านยาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นสาขา 1 ดำเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30-19.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 9.00-17.00 น.
หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์
2. วัตถุประสงค์การให้บริการ
2.1 ช่วยปรับเปลี่ยนประชาชนให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืน
2.2 เป็นศูนย์ปรึกษาผลิตภัณฑ์สุขภาพตัวอย่างในจังหวัดขอนแก่น
2.3 จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนเกิดความคุ้นเคยในการเลือกอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพดี
2.4 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สมุนไพร และเครื่องสำอาง
2.5 ให้ความรู้และส่งเสริมการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้แก่ประชาชนที่มีความสนใจ
3. ผู้ให้บริการ
3.1 รศ. ดร.ทิพาพร กาญจนราช
3.2 ผศ.ดร.รักษวร ใจสะอาด
3.3 ผศ.ดร.หนึ่งฤทัย สุกใส
3.4 อ.ดร.รพี จรุงศิรวัฒน์
3.5 อ.เชิญพร นาวานุเคราะห์
3.6 อ. เพ็ญพิชชา สมตน

4. กลุ่มเป้าหมาย
4.1 ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน
4.2 ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยงโรคกระดูกพรุน
4.3 ผู้ที่สนใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ/ผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
5.1 สำหรับสถานบริการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเพิ่มประสิทธิภาพบริการ
เพิ่มความร่วมมือทั้งระหว่างในวิชาชีพและเกิดสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนและชุมชน

5.2 สำหรับประชาชนผู้รับบริการ
มีแนวทางและความเข้าใจในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง
ผู้ป่วยสามารถชะลอการดำเนินไปของโรคและลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้
ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ และป้องกันการเกิดโรคได้อย่างเหมาะสม

6. ข้อมูลทางวิชาการที่ต้องการเผยแพร่
6.1 แผ่นความรู้สารให้ความหวานแทนน้ำตาล