เบอร์โทรศัพท์

043-236-283

อีเมล์

kkudrugstore3@gmail.com

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์: 8.30น. - 19.00น.

ผศ.ดร.ภญ.ศรีสมพร ปรีเปรม
ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Asst.Prof.Dr.Srisomporn Preeprame
Manager
ผศ.ดร.ภญ.อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
รองผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
Asst.Prof.Dr.Acharawan Topark-ngarm
Assistant Manager
ภญ.ณัฏฐธิดา หาญสุริย์
เภสัชกร
Ms. Nadthatida Hansuri
Pharmacist
ภญ.นิรัชรา ถวิลการ
เภสัชกร
Ms. Nirachara Tawinkan
Pharmacist
ภก.ณฐพล กุลเจริญวิรัตน์
เภสัชกร
Mr. Nathaphon Kuncharoenwirat
Pharmacist
นางสาวกริชญากรณ์ เนาสุข
ผู้ช่วยเภสัชกร
Ms. Krichyakorn Naosukh
Pharmacist Assistant
นายสมศักดิ์ ทองเชิด
เจ้าหน้าที่คลัง
Mr. Somsak Thongcherd
Stock Manager
นางสาวฐิตยาภา ชำนาญ
เจ้าหน้าที่การเงิน
Ms. Titayapa Chamnan
Accountant

 

คณาจารย์และเภสัชกรปฏิบัติการนอกเวลาราชการ Part-Time Pharmacists

ผศ.ดร.ภญ.หนึ่งฤทัย สุกใส
Asst.Prof.Nuengruthai Sooksai

ผศ.ดร.ภญ.นาฏศจี นวลแก้ว
Asst.Prof.Natsajee Nualkaew

ภญ.เพ็ญพิชชา สมตน
Ms.Phenphitcha Somton

ภญ.ภฤศญา เกิดผล
Ms.Pruesaya Kirdpon

ภก.วรพล แซ่ฟู
Mr.Worapol Sea-Foo

ภก.รัตนธร ชูนอง
Mr.Rattanathon Choonong

ภญ.ปุณญาพร พรหมบุบผา
Ms.Punyaporn Prombubpar

ภญ.ธันยพร เกี้อกูลศิริโรจน์
Ms.Thanyaporn Kuagoolsirirot

ภญ.อนัญญา อโนมา
Ms.Ananya Anoma