.

  คณะทันตแพทยศาสตร์
  โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์
  หน่วยจ่ายกลาง
  หน่วยเภสัชกรรม
  หน่วยผู้ป่วยในและห้องผ่าตัด
  หน่วยเวชระเบียน
  งานอำนวยการ รพ.ทันตกรรม
  หน่วยคลินิกทันตกรรมพิเศษ
  ทพ.ประจำคลินิกผู้ป่วยนอก
  ทพ.คลินิกทันตกรรมพิเศษ
  สิทธิการรักษาต่างๆ
  อัตราค่ารักษาพยาบาล
  คณเข้าชมคนที่
ฟันดีมีสุข คุยสนุกกับหมอฟัน
หัวหน้างานคลินิกทันตกรรม

โทร. 043-202405

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนับสนุนการเรียนการสอน ที่กำหนดให้นักศึกษาทันตแพทย์ปริญญาตรีและหลังปริญญา
ได้ฝึกปฏิบัติงานในคลินิก ตั้งแต่ตรวจวินิจฉัย วางแผน จนถึงการให้การรักษา
ตั้งแต่ต้นจนเสร็จสมบูรณ์ รวมถึงการรักษาผู้ป่วยในงานทันตกรรมบูรณะ
ทันตกรรมประดิษฐ์ ปริทันตวิทยา และทันตกรรมบดเคี้ยว
ในลักษณะผสมผสานในผู้ป่วยคนเดียวกัน
วิสัยทัศน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำแห่งอาเซียน
เป้าหมาย "คณะทันตแพทยศาสตร์ อันดับ 1 ใน 3 ของอาเซียน"
สมัครงาน
คลินิกศัลยกรรมปริทันต์
สมัครงาน
คลินิกทันตรังสี
สมัครงาน
คลินิกศัลยศาสตร์ช่องปากและกระดูกขากรรไกร
สมัครงาน
คลินิกทันตกรรมพิเศษ
สมัครงาน
คลินิกปริทันตวิทยา
สมัครงาน
คลินิกบัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมประดิษฐ
สมัครงาน
คลินิกบัณฑิตศึกษา สาขาทันตกรรมบูรณะ
สมัครงาน
คลินิกทันตกรรมรวม 1,2
สมัครงาน
คลินิกตรวจและบำบัดฉุกเฉิน
สมัครงาน
คลินิกบำบัดความเจ็บปวดที่ใบหน้าและช่องปาก
สมัครงาน
คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก
สมัครงาน
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
โรงพยาบาลทันตกรรม

ผอ.รพ.ทันตกรรม
ผศ.ทพญ.ภัทรมน รัตนาพันธุ์
โทร.043-202405
 
รอง ผอ.รพ.ทันตกรรม
ผศ.ดร.ทพญ.อุทัยวรรณ
อารยะตระกูลลิขิต
โทร. 043-202405