รางวัลต่างๆที่ได้รับจากผลการการดาเนินงานของ ศวป.

ลำดับที่ ปี รางวัลที่ ศวป. ได้รับ
1 2545-2547

เกีรยติบัตรและเงินรางวัล ศูนย์วิจัยที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัย

2 2548

เกียรติบัติศูนย์วิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการดีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด

3 2549

เกียรติบัติศูนย์วิจัยที่มีผลงานยอดเยี่ยมด้านการตีพิมพ์

ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติสูงสุด

4 2549-2550

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ

5 2551

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ

6 2553

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ

7 2554

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ

8 2555

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ

9 2556

รางวัลชนะเลิศ ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ

10 2557

รางวัลเชิดชูเกียรติ ศูนย์วิจัยที่มีผลงานด้านการวิจัยดีเลิศ