บริการวิชาการ

    ด้านงานบริการทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย ได้ร่วมให้บริการทาง
วิชาการผ่านทางสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลายรายการ ได้แก่

  • การผลิตน้ายาตรวจธาลัสซีเมียเชิงพาณิชย์

  • การให้บริการตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทั้งก่อนและหลังคลอดแก่โรงพยาบาลต่างๆ

  • การจัดตั้งระบบ EQC สาหรับการตรวจวิเคราะห์ฮีโมโกลบิน

ทั้งนี้หน่วยบริการธาลัสซีเมียของกลุ่มได้รับการต่ออายุการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO15189:2007 และ ISO15190:2003 ออกไปอีกเป็นเวลา 2 ปี