กรรมการบริหาร

   ศวป. บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ 2 ระดับ คือคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางในการดำเนินงาน ดูแลด้านนโยบาย อนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี ตลอดจนติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของ ศวป. ประกอบด้วย คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อัศนี ปาจีนบูรวรรณ์ (อดีตคณบดีคณะเกษตรศาสตร์) ผศ.วันชัย สุ่มเล็ก (อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์) ...ภิเษก ลุมพิกานนท์ (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) ...ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ (รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ม.มหิดล) และ ศ.ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส (มหาวิทยาลัยมหิดล) โดยมี รศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อำนวยการ ศวป. เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอีกหนึ่งชุด คือ คณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่โดยตรงในการดำเนินงานและเสนอแผนงานประจำปีต่อคณะกรรมการอำนวยการและกำกับการดาเนินงานของ ศวป. มีผู้อำนวยการเป็นประธาน และมีหัวหน้าโครงการวิจัยหลักของ ศวป. ทั้งสี่ด้านร่วมเป็นกรรมการโดยมี รศ.กุลนภา ฟู่เจริญ เป็นกรรมการและเลขานุการและมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยของคณะเทคนิคการแพทย์เป็นที่ปรึกษา การบริหารจัดการของ ศวป. เน้นความคล่องตัวและมีรูปแบบที่เอื้อต่อการผลิตผลงานวิจัยเป็นสำคัญ ปัจจุบัน ศวป. มีนักวิจัยซึ่งเป็นคณาจารย์ในคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมปฏิบัติงานวิจัยอยู่ด้วยกว่า 20 คนและมีนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก ร่วมดำเนินงานวิจัยด้วยกว่า 50 คน

 

คณะกรรมการบริหาร ศวป. ประกอบด้วย

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเทคนิคการแพทย์ ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร. สุพรรณ ฟู่เจริญ ผู้อำนวยการ ศวป. ประธานกรรมการ

ศาสตราจารย์ ดร. เต็มดวง ลิ้มไพบูลย์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. ชาญวิทย์ ลีลายุวัฒน์ กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. โชติชนะ วิไลลักขณา กรรมการ

รองศาสตราจารย์ กุลนภา ฟู่เจริญ กรรมการและเลขานุการ

นางพัชณี หาแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ