หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที 6

ส่วนประกอบของหลักสูตร
1. คำอธิบายรายวิชา
2. ผังมโนทัศน์
3. โครงสร้างรายวิชา
4. โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้
5. ผังมโนทัศน์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
6. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 (Backward Design)
7. แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1