รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

ภาษาอังกฤษ:   Doctor of Philosophy  Program in Community Health Development

 

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):ปรด. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):   Doctor of Philosophy  (Community Health Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   Ph.D. (Community Health Development)

 

3.วิชาเอก       

 

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แบบ 1.1             ไม่น้อยกว่า48หน่วยกิต

แบบ 2.1             ไม่น้อยกว่า36หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

5.1รูปแบบ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชนมี 2 แบบ 

แบบ 1.1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ อาจเรียนรายวิชาที่จําเป็นต่อการทําวิจัยเพิ่มเติม โดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรกําหนด ทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และผู้ที่เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

แบบ 2.1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ โดยจะต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และทําดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และผู้ที่เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ตามระเบียบที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด 

    หลักสูตรทั้งแบบ 1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิตและแบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

    

           สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

5.2ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

University of Hong Kong

Auckland University of Technology New Zealand

Mie University Japan

Bergen University Norway

Guangxi TCM University China

National University of Singapore

และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

5.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2551 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2552 

7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555

8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1)อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา     

(2)นักวิชาการและนักวิจัย

 

   
Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2012 YOOtheme
© คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Menu