รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน

 

หมวดที่ 1.  ข้อมูลทั่วไป

1.รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน

          ภาษาอังกฤษ:  Master of  Science Program in Community Health Development

                             

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย):     ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              

                                       (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย):       ว.ทม. (การพัฒนาสุขภาพชุมชน) 

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science                  

                                        (Community Health Development)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):   M.Sc. (Community Health Development)

 

3.วิชาเอก       

 

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

แผน ก แบบ ก(2)ไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต

แผน ข                       ไม่น้อยกว่า39หน่วยกิต

 

5.รูปแบบของหลักสูตร

5.1รูปแบบ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มี 2 แบบ 

แผน ก  แบบ ก 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัย  โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อสร้าง          องค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรที่กำหนด ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 27 หน่วยกิต และทำวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต

แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชา โดยมีการทำการศึกษาอิสระ เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน และผู้เรียนจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรที่กำหนด     ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาบัณฑิต จะต้องเรียนรายวิชาไม่น้อยกว่า 33 หน่วยกิต  และทำการศึกษาอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

           สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษา จะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

5.2ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย

5.3การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศที่มีความสามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

5.4ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

University of Hong Kong

Auckland University of Technology New Zealand

Mie University Japan

Bergen University Norway

Guangxi TCM University China

National University of Singapore

และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะแพทยศาสตร์มีบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

5.5การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

เป็นหลักสูตร พ.ศ. 2551 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2552 

7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555

8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

(1)อาจารย์ประจำของสถาบันอุดมศึกษา     

(2)นักวิชาการและนักวิจัย

 

 

 

 

   
Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2012 YOOtheme
© คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Menu