http://home.kku.ac.th/athletics_kku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ยถา แปล

E-mail Print PDF

คำแปลอนุโมทนารัมภะคาถา 

ยะถา วาริวะหา ปูรา ปะริปูเรนติ สาคะรัง       ห้วงน้ำเต็ม ย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใด 

เอวะเมวะ อิโต ทินนัง เปตานัง อุปะกัปปะติ   ทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์ แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้ว ฉันนั้น ฯ 

อิจฉิตัง ปัตถิตัง ตุมหัง      ขออิฏฐิผล ที่ท่านปรารถนาแล้ว ตั้งใจแล้ว

ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ     จงสำเร็จโดยฉับพลัน

สัพเพ ปูเรนตุ สังกัป         ขอความดำริทั้งปวง จงเต็มที่

จันโท ปัณณะระโส ยะถา  เหมือนพระจันทร์วันเพ็ญ

มะณิ โชติระโส ยะถา ฯ    เหมือนแก้วมณีอันสว่างไสว ควรยินดี ฯ  สัพพีติโย วิวัชชันตุ                ความจัญไรทั้งปวง จงบำราศไป

 สัพพะโรโค วินัสสะตุ มา เต  โรคทั้งปวงของท่าน จงหาย

ภะวัตวันตะราโย                    อันตรายอย่ามีแก่ท่าน

 สุขี ทีฆายุโก                        ขอท่านจงเป็นผู้มีความสุข มีอายุยืน

ภะวะอะภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมา วัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง

ธรรม ๔ ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พะละ ย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิตย์ ฯ


สัพพมงคลคาถา แปล

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา  ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะพุทธานุภาเวนะ   ด้วยอานุภาพ แห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง   ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา   ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะธัมมานุภาเวนะ     ด้วยอานุภาพ แห่งพระธรรมทั้งปวง

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ   ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง    ขอสรรพมงคล จงมีแก่ท่าน

รักขันตุ สัพพะเทวะตา    ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน

สัพพะสังฆานุภาเวนะสะทา   ด้วยอานุภาพ แห่งพระสงฆ์ทั้งปวง

โสตถี ภะวันตุ เต ฯ  ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร

Last Updated on Friday, 31 August 2018 14:19  

เมนูหลัก

จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์

We have 7 guests online

จำนวนผู้เข้าชม

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 18:09
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236568

ตัวนับสถิติ

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 18:09
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236568