http://home.kku.ac.th/athletics_kku

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

มอดินแดงเกมส์37

E-mail Print PDF

สกอ.ครั้งที่ 23 เชียงใหม่เกมส์ 2-8 พ.ค 2547 

 ราชมงคลธัญบุรีครั้งที่ 35  สรุปเหรียญธัญบุรีเกมส์  สถิติธัญบุรีเกมส์

  มอบธงนักกีฬา 2558 

พิธีรับมอบธงนักกีฬา 2558

 อ่างแก้วเกมส์ 2557 

 วลัยลักษณ์เกมส์   บางแสนเกมส์ 

พะเยาเกมส์36 

มอเกษตรศาสตร์เกมส์ 

พิธิมอบธงและให้โอวาท2560

ขุนเลเกมส์38  

           ภาพและผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรทางการศึกษา มอดินแดงเกมส์ครั้งที่ 37 มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 2- 9 มิถุนายน 2561



ผลการแข่งขันกรีฑาบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 37 มอดินแดงเกมส์ครั้งที่ 37 กรีฑาแข่งขันวันที่ 5-7 มิถุนายน 2561 ผลการแข่งขัน 17 ทอง 18 เงิน 13 ทองแดง                                                  

                                                                     เหรียญทอง

1              กรีฑา      เดิน 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย ธนาคม  ท้าวอนนท์

2              กรีฑา      พุ่งแหลน อายุ 35 - 39 ปี ชาย              อภิชาติ  ภูนาวัง

3              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว

4              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย   เกรียงไกร  ศิริรัมย์

5              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  สมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย

6              กรีฑา      วิ่ง 100 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง      ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

7              กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง  อุมาพร  ขานหัวโทน

8              กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง  กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว

9                  กรีฑา       วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย   เกรียงไกร  ศิริรัมย์

10           กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย  สมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย

11           กรีฑา      วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง      ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

12           กรีฑา      วิ่ง 400 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย       เกรียงไกร  ศิริรัมย์

13           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย       สมพงษ์  พวงสด

14           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย       เกรียงไกร  ศิริรัมย์

16           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย

                                        สมพงษ์  พวงสด

                             อภิชาต ภูนาวัง

                                       พละเดฑ  นารัตน์โท

                                       พเยาว์  นนวงษา  

17           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง

                                     สมฤดี  ศรีมาตรภิรมย์ 

                                     รุ่งทิวา  วาชัยยง

                                    ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

                                   กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว                                              

                                   

                                                                   เหรียญเงิน

 

1              กรีฑา      เดิน 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง                ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

2              กรีฑา      เดิน 3,000 เมตร อายุ 50 - 54 ปี ชาย  ประเสริฐ  ทุมมา

3             กรีฑา       เดิน 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิงสุกานดา  ยิ่งเจริญกิจขจร

4              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย    พเยาว์  นนวงษา

5              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง   อุมาพร  ขานหัวโทน

6              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย สราวุธ  ภูยืด

7              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง                กชกร  จำเริญเกตุประทีป

8              กรีฑา      วิ่ง 200 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง      ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

9              กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป หญิง สุกานดา  ยิ่งเจริญกิจขจร

10           กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง                กชกร  จำเริญเกตุประทีป

11           กรีฑา      วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง      ปณิชา  ตระกาลไทย

12           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย       พเยาว์  นนวงษา

13           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง      อุมาพร  ขานหัวโทน

14           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 - 44 ปี หญิง      กมลทิพย์  เบ้าหนองบัว

15           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง      ปณิชา  ตระกาลไทย

16           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 55 ปีขึ้นไป ชาย      สมชัย  บุญสวัสดิ์กุลชัย

17           กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี หญิง   กชกร  จำเริญเกตุประทีป

18           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย     ชนกนันท์  สุขกำเนิด

                                                                                                     ประเสริฐ  ทุมมา

                                                                                                     พีรพงษ์  บุญสวัสดิ์กุลชัย

                                                                                                     เด่นพงษ์  สุดภักดี 

 

                                                                             เหรียญทองแดง

1              กรีฑา      กระโดดไกล อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย     สราวุธ  ภูยืด

2              กรีฑา      วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

3              กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย   พเยาว์  นนวงษา

4              กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี ชาย   ชนกนันท์  สุขกำเนิด

5              กรีฑา      วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง  ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

6              กรีฑา      วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี ชาย       พละเดฑ  นารัตน์โท

7              กรีฑา      วิ่ง 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง      อุมาพร  ขานหัวโทน

8              กรีฑา      วิ่ง 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย    อานนท์  ธุริวรรณ

9              กรีฑา      วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง      ชญาภา  ศิริกรโภคกุล

10           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 100 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง

                                           นิอร  พันธ์แสง    อุมาพร  ขานหัวโทน

                                            คุณาภรณ์  ภูวิชัย  จุฬาณี  ถาบุญเป็ง

11           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 35 - 39 ปี หญิง

                                      นิอร  พันธ์แสง อุมาพร  ขานหัวโทน

                             คุณาภรณ์  ภูวิชัย จุฬาณี  ถาบุญเป็ง

12           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุ 45 - 49 ปี หญิง

                                            เอื้อมแข  สุขประเสริฐ   สุกานดา  ยิ่งเจริญกิจขจร

                                  ปณิชา  ตระกาลไทย     ขนิษฐา  คำวิลัยศักดิ์

13           กรีฑา      วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร อายุไม่เกิน 29 ปี ชาย

                                        อานนท์  ธุริวรรณ    ธนาคม ท้าวอนนท์

                              นิรันดร์  ลำงาม      สราวุธ  ภูยืด

 

                      ขอขอบคุณนายสมศักดิ์ แต้วิริยะกุล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ให้ความอนุเคราะห์มอบไข่ไก่ 18 ถาด

เงินสนับสนุนนักกีฬา อีก 30,000 บาท พร้อมน้ำดื่มให้นักกีฬา ขอบคุณอาจารย์ดลชัย  ศรีสำราญ มอบมะระกอพร้อมเครื่องเคียงให้ชมรมกรีฑา 30 กิโลกรัม

ขอขอบคุณนางลำดวน ท้าวอนนท์และทีมงานที่ทำส้มตำ ผัดหมี่เลี้ยงนักกีฬาที่มาร่วมแข่งขันตลอด 3 วัน และขอบคุณนักกีฬาทุกๆท่านที่ทำผลงานได้ 17 เหรียญทอง 18 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง

สุริยพร ยิ่งเจริญกิจขจร/ประธานชมรมกรีฑา/รายงาน 

ดูภาพประกอบเพลง


วีดีโอเพลง วอนนางนอน




 

Last Updated on Thursday, 30 May 2019 14:29  

เมนูหลัก

จำนวนผู้ที่กำลังออนไลน์

We have 4 guests online

จำนวนผู้เข้าชม

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 17:16
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236520

ตัวนับสถิติ

OS : Linux h
PHP : 5.3.10-1ubuntu3.26
MySQL : 5.5.53-0ubuntu0.14.04.1-log
Time : 17:16
Caching : Disabled
GZIP : Disabled
Members : 1
Content : 160
Content View Hits : 236520