ขออภัยมีข้อจำกัดในการแสดงผล
บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
ประกาศกระทรวงการคลัง
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
คำสั่งกรมสรรพากร
ประกาศกรมสรรพากร
คำชี้แจงกรมสรรพากร
ข่าวการปรับปรุง
 
 
     
 

รูปข้อความคำวินิจฉัย

bullet 38/2552

ภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคล

bullet 37/2551

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีการเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฏากร

bullet 36/2540

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการโอนสิทธิในบัตรภาษี

bullet 35/2540

การนำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนไปหักภายหลังระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

bullet 34/2540

การเพิกถอนการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

bullet 33/2540

การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของนิติบุคคลอาคารชุด

bullet 32/2538

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการขายตำราเรียน

bullet 31/2538

ฐานภาษีสำหรับรายรับประเภทดอกเบี้ยตามมาตรา 91/5

bullet 30/2538

ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ ตามมาตรา 40(4)(ก)

bullet 29/2538

เงินได้ที่เป็นส่วนลด และส่วนลดพิเศษที่บุคคลผู้รับทำงานให้ได้รับจากระบบขายตรง

bullet 28/2538

การเสียภาษีในกรณีได้รับแจกหุ้น หรือได้ซื้อหุ้นในราคาต่ำกว่าราคาตลาดตามข้อตกลงพิเศษ

bullet 27/2537

ใบรับสำหรับการโอนหรือก่อตั้งสิทธิใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

bullet 25/2537

ีการออกใบกำกับภาษีและสำเนาใบกำกับภาษี

bullet 24/2536

การเสียภาษีเงินได้ของสำนักงานหรือหน่วยงาน หรือกองทุนที่มิใช่นิติบุคคล หรือคณะกรรมการซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวง ทบวง กรม

bullet 23/2536

ภาษีมูลค่าเพิ่มการขายน้ำมันดิบของพืช

bullet 22/2536

การรับเหมาก่อสร้างอาคารให้กับผู้ว่าจ้าง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 30) พ.ศ. 2534

bullet 21/2533

การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

bullet 20/2533

การยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่ได้รับจากบริษัทจดทะเบียน กองทุนรวม หรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรืออุตสาหกรรม

bullet 19/2533

การเลือกเสียภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร ฯลฯ ตามมาตรา 48(3)

bullet 18/2533

การเลือกเสียภาษีเงินได้สำหรับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมิได้มุ่งในทางการค้าหรือหากำไร

bullet 16/2530

การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

bullet 13/2529

รายจ่ายเพื่อกิจการในประเทศไทยโดยเฉพาะตามมาตรา 65 ตรี (14)

bullet 12/2529

ยอดเงินได้ตามมาตรา 30 แห่งพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2529 สำหรับบริษัทประกันภัย

bullet 10/2528

เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และค่าปรับทางอาญาตามมาตรา 65 ตรี (6)

bullet 9/2528

ภาษีเงินได้ของพนักงานคนไทยในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร

bullet 8/2528

การเสียภาษีอากรของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

bullet7/2528

ดอกเบี้ยรับระหว่างธนาคารต่างประเทศสาขากรุงเทพฯ กับธนาคารสำนักงานใหญ่ในต่างประเทศ

bullet 5/2528

การประกอบกิจการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า

bullet 4/2526

การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย กรณีบริษัทโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ส่วนราชการ

bullet 2/2526

ภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 76 ทวิ

space

NAVIGATOR:  ประมวลรัษฎากร > คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร