บทเรียน


หัวข้อการศึกษา

>ระบบการจัดซื้อและการตีราคาสินค้าคงเหลือ
-----วิธีเข้าก่อนออกก่อน
-----วิธีเข้าหลังออกก่อน
-----วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
-----วิธีเฉพาะเจาะจง
-----วิธีสินค้าจำนวนฐาน
-----วิธีราคาซื้อครั้งหลังสุด
-----วิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่าย
-----วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่
-----วิธีเข้าหลังออกก่อนรวมสินค้าเป็นกลุ่ม
-----วิธี Dollar-Value LIFO
-----วิธีราคาขายปลีก
-----การตีราคาสินค้าคงเหลือด้วยราคาทุนหรือราคาตลาดที่ต่ำกว่า
-----วิธีมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
>การบริหารสินค้าคงเหลือ
-----ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
-----ค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา
-----จำนวนสั่งซื้อที่ประหยัด
-----การกำหนดจุดสั่งซื้อ
>ระบบการบริหารสินค้าแบบทันเวลา

ข้อมูลสนับสนุนการเรียนรู้