.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

 

แหล่งวิทยากร

     กิ่งกนก พิทยานุคุณ และคณะ "การบัญชีต้นทุน" ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงพิมพ์  ชวนพิมพ์, 2537.

     เพ็ญแข สนิทวงศ์ ณ อยุธยา "การบัญชีต้นทุน" โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2534.

     วรศักดิ์ ทุนมานนท์ และ ธีรยุส วัฒนาศุภโชค “ระบบการบริหารต้นทุนกิจกรรมและระบบการวัดผลดุลยภาพ” บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด, 2545.

     สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์ “การบัญชีต้นทุน 1” บริษัท สำนักพิมพ์ท้อป จำกัด, 2545.

     Davidson, Sidney and others. Managerial Accounting: An Introduction to  Concept, Methods And Uses. 3rd ed. Chicago: The Dryden Press, 1986.

     De Coster, Don T., Schafer, Eldon L. and Ziebell, Mary T. Management  Accounting: A Decision Emphasis. Singapore: John Wiley & Sons, 1987.

     Don R. Hansen, Maryanne M. Mowen. Management Accounting. 3rd. South- Western Publishing Co. 1994. 

     Garrison, Ray H. Managerial Accounting: Concepts for Planning, Control,  Decision Making. 3rd ed. Texas: Business Publication Inc., 1984.

     Horngren, Datar and Foster. Cost Accounting L A Managerial Emphasis. 11th ed. Pearson Education, Inc. 2003.

     Ronald W. Hilton.  Managerial Accounting. 3rd. The McGraw - Hill Companies,  Inc. 1997.

     Wolk, Harry I. and others. Management Accounting: Planning and Control.  Boston, Massachusetts: PWS - Kent Publishing Co., 1998.

 
NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน-->  แหล่งวิทยากร
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University