.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

หลักการบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

 

อาจารย์ผู้สอน

ชื่อ อนุรักษ์
สกุล ทองสุโขวงศ์
ตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7
Office คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
E-mail anuton@kku.ac.th

 
NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน  --> อาจารย์ผู้สอน
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University