.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้


แนวคิด
    
     ในกิจการอุตสาหกรรมบางประเภทจะผลิตสินค้าได้หลายชนิดจากกระบวนการผลิตร่วมกัน หากได้สินค้าต่างๆ ในปริมาณและมูลค่าใกล้เคียงกัน จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ร่วม ซึ่งอาจนำไปขายทันทีหรือนำไปผลิตเพิ่มเติมก่อนขาย เพื่อให้กิจการสามารถตีราคาสินค้าและจัดทำงบการเงินประจำงวด จึงต้องมีการปันส่วนต้นทุนร่วมด้วย วิธีที่เหมาะสมซึ่งต้นทุนต่อหน่วยที่คำนวณได้จากวิธีการปันส่วนต่างกันจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยแตกต่างกันไป ในกรณีที่การผลิตได้สินค้าที่มีปริมาณและมูลค่าต่ำกว่าผลิตภัณฑ์หลักจะถือเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้ซึ่งอาจนำไปผลิตเพิ่มเติมหรือขายทันทีเช่นกัน จะมีการปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์พลอยได้หรือไม่ก็ได้ ทำให้การบันทึกบัญชีมีความแตกต่างกันไป
วัตถุประสงค์การศึกษา
    

1. นักศึกษาสามารถบอกลักษณะของผลิตภัณฑ์ร่วม ผลิตภัณฑ์หลัก ผลิตภัณฑ์พลอยได้ ต้นทุนร่วม และต้นทุนผลิตเพิ่มหลังจุดแยกตัวได้

2. นักศึกษาสามารถปันส่วนต้นทุนร่วมด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งคำนวณต้นทุนของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้แต่ละชนิดได้

3. นักศึกษาสามารถบันทึกรายการทางบัญชีที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ได้

4. นักศึกษาสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล และงบต้นทุนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

เนื้อหา
      ความหมายของผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้
     การบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ร่วม
    
การบัญชีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
     ปรนัย
     อัตนัย          เฉลย
แหล่งวิทยากร
    NAVIGATOR: หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน--> การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University