.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน

แนวคิด
    
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่มีลักษณะการดำเนินธุรกิจเสรี ผู้บริหารต้องเผชิญกับการแข่งขันในทุก ๆ รูปแบบ และต้องทำการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องคำนึงถึงความอยู่รอดและโอกาสในการเติบโตของกิจการ ข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบในการตัดสินใจในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยข้อมูลภายนอกกิจการ และข้อมูลภายในกิจการ ข้อมูลจากการบัญชีต้นทุนถือเป็นข้อมูลพื้นฐานทางบัญชีทั้งในด้านบัญชีการเงิน และบัญชีบริหาร จึงถือเป็นข้อมูลภายในที่สำคัญ การทำความเข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ ความสำคัญต่อการบริหาร ตลอดจนวิธีการสะสมต้นทุนในลักษณะต่าง ๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจเป็นอันดับแรก
วัตถุประสงค์การศึกษา
    
1.       นักศึกษาเข้าใจความหมาย วัตถุประสงค์ และ ลักษณะเบื้องต้นของการบัญชีต้นทุน
     2.       นักศึกษาเห็นความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีต่อการบริหารจัดการ
     3.
       นักศึกษาเข้าใจถึงการแยกประเภทต้นทุน และวิธีการสะสมต้นทุน
เนื้อหา
      ความหมายและวัตถุประสงค์การบัญชีต้นทุน
      บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร
      แนวคิดของการบัญชีต้นทุน
      การแยกประเภทต้นทุน
      การสะสมต้นทุน
บทฝึกหัด
     ปรนัย
     อัตนัย          เฉลย
แหล่งวิทยากร
    
NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน--> ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University