.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

หลักการบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

บทฝึกหัด

เรื่อง

อัตนัย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน ปรนัย บทฝึกหัด เฉลย
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต ปรนัย บทฝึกหัด เฉลย
การบัญชีต้นทุนการผลิต ปรนัย บทฝึกหัด เฉลย
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ ปรนัย บทฝึกหัด เฉลย
       


Under constructions!!!NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน-->บทฝึกหัด
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University