.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
 แรงงานทางตรง

จากบัตรที่คนงานลงเวลาทำงานและจากบัตรที่คนงานแจ้งว่าทำงานอะไร จะนำมาใช้ประกอบกันเป็นหลักฐานให้เจ้าหน้าที่รวบรวมจำนวนชั่วโมงแรงงานที่คนงานแต่ละคนทำงานเพื่อนำมาคำนวณค่าแรง โดยดูอัตราค่าแรงงานจากข้อตกลงการว่าจ้าง การจ่ายค่าจ้างนี้มักจะจ่ายค่าแรงให้เป็นรายสัปดาห์ หรือรายปักษ์ ซึ่งหมายความว่าเจ้าหน้าที่แผนกคำนวณค่าจ้างแรงงานจะเก็บรวบรวมชั่วโมงทำงานเป็นรายสัปดาห์หรือสองสัปดาห์มาคำนวณค่าแรงงาน เช่น กิจการจ่ายค่าแรงงานเป็นรายสัปดาห์ เมื่อรวมจำนวนชั่วโมงค่าแรงงานคูณกับอัตราค่าจ้างแล้วจะต้องจ่ายค่าแรงประจำสัปดาห์ เช่น สัปดาห์นี้มีค่าแรงงานทั้งสิ้น 35,000 บาท โดยมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 1% ของค่าแรงงาน การลงบันทึกการจ่ายค่าแรงสรุปได้ดังนี้

บันทึกค่าแรงประจำสัปดาห์

ค่าแรงงาน

35,000

 

 

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ค่าแรงงานค้างจ่าย

 

350
34,650

       

บันทึกการจ่ายค่าแรงให้คนงานและนำส่งเงินภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ค่าแรงงานค้างจ่าย

350
34,650

 

 

เงินสด

 

35,000

       

ค่าแรงที่ได้จ่ายให้คนงานไปนี้จะต้องจำแนกออกว่าเป็นค่าแรงสำหรับงานอะไร ถ้าหากเป็นค่าแรงทางตรงของงวดไหนก็โอนเข้าบัญชีงานระหว่างทำสำหรับการผลิตสินค้าในงวดนั้น ในจำนวนค่าแรงที่จ่ายไปนี้อาจมีงานส่วนที่ไม่ได้ใช้เป็นแรงงานในการผลิตโดยตรงแต่เป็นแรงงานทางอ้อม ก็จะต้องโอนเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต ดังนั้น  หากค่าแรงงาน 35,000 บาท มีจำนวน 8,000 บาท เป็นค่าแรงทางอ้อม การโอนค่าแรงงานไปเป็นต้นทุนสินค้าจะทำดังนี้

โอนต้นทุนแรงงานทางตรงเข้าบัญชีงานระหว่างทำ

งานระหว่างทำ

27,000

 

 

ค่าแรงงาน

 

27,000

       

โอนต้นทุนแรงงานทางอ้อมเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการผลิต

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

8,000

 

 

ค่าแรงงาน

 

8,000

       

 NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน-->วิธีการบัญชีในระบบการผลิต-->แรงงานทางตรง
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University