.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 

การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

 

Course Syllabus

รหัสและชื่อวิชา 961 222 การบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
จำนวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต (จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ บรรยาย 3 ช.ม. ปฏิบัติการ - ช.ม. ศึกษาด้วยตนเอง 2 ช.ม.) 3(3-0-2)
สังกัดวิชา ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา
(Course description)
บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร แนวคิดของการบัญชีต้นทุน การแยกประเภทต้นทุน วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ แรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิต การบันทึกต้นทุนการผลิตในระบบต้นทุนงานสั่งทำ ต้นทุนช่วง ต้นทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์ผลต่าง การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ และการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม
The role of cost accounting in management; cost accounting concepts, classifications of costs, accounting for direct materials, direct labor and overhead, the allocation of overhead, production costs recording in job order cost system, process cost systems, standard costs, the analysis of variance and the calculation of cost for joint products and by-products and activity - based costing.
เงื่อนไขรายวิชา
(Prerequisite)
961 124# หรือ 961 221#
ประเภทวิชา เป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี และเป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (หลักสูตรต่อเนื่อง) คณะวิทยาการจัดการ
เค้าโครงรายวิชา
หัวข้อที่สอน จำนวนชั่วโมง
ั1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน 6
     1.1 ความหมายและวัตถุประสงค์การบัญชีต้นทุน
     1.2 บทบาทของการบัญชีต้นทุนต่อการบริหาร
     1.3 แนวคิดของการบัญชีต้นทุน
     1.4 การแยกประเภทต้นทุน
     1.5 การสะสมต้นทุน
2. วิธีการบัญชีในระบบการผลิต 15
     2.1 วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ (รวมถึงการบัญชีเกี่ยวกับเศษวัสดุของเสียและสินค้ามีตำหนิ)
     2.2 แรงงานทางตรง
     2.3 ค่าใช้จ่ายในการผลิต
     2.4 การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)
3. การบัญชีต้นทุนการผลิต 21
     3.1 ระบบต้นทุนงานสั่งทำ
     3.2 ระบบต้นทุนช่วง
     3.3 ระบบต้นทุนมาตรฐาน
     3.4 การวิเคราะห์ผลต่าง
4. การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ 3
รวม 45

 


 NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University