.....ข้อมูลต่าง ๆ จัดทำขึ้นโดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์ ภาควิชาการเงินและบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.....
หน้าหลัก
 การบัญชีต้นทุน
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชีต้นทุน
วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
การบัญชีต้นทุนการผลิต
การคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้
บทฝึกหัด
แหล่งวิทยากร
อาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

การบัญชีต้นทุน : โดยอาจารย์อนุรักษ์  ทองสุโขวงศ์

วิธีการบัญชีในระบบการผลิต

แนวคิด
    
วงจรการบันทึกบัญชีต้นทุน ครอบคลุมถึงการแสดงการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับวัตถุทางตรงเมื่อมีการซื้อและส่งคืน การเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต การส่งคืนวัตถุดิบแก่คลังวัตถุดิบ การบันทึกค่าแรงงาน การชำระค่าแรงงาน การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการผลิต การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตเข้างาน การบันทึกบัญชีเมื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูป และการบันทึกต้นทุนขาย สมุดบัญชีที่ใช้ในระบบบัญชีต้นทุน หากเป็นกิจการขนาดใหญ่มีที่ตั้งของหน่วยงานสำนักงานและโรงงานแยกกัน อาจแยกการบันทึกบัญชีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มบัญชีที่ใช้ในสำนักงาน และกลุ่มบัญชีโรงงาน โดยเปิดบัญชีระหว่างกันขึ้นมาเป็นตัวกลาง นอกจากนี้ยังรวมถึงสินค้าที่ผลิตแล้วเกิดเสียหายในระหว่างผลิตด้วย
วัตถุประสงค์การศึกษา
    

1. นักศึกษาสามารถอธิบาย และบันทึกบัญชีเกี่ยวข้องกับส่วนประกอบต้นทุนได้

2. นักศึกษาสามารถอธิบาย และบันทึกบัญชีเกี่ยวกับสินค้าสำเร็จรูปและต้นทุนสินค้าขายได้

                        3. นักศึกษาสามารถบันทึกบัญชีสำนักงานและบัญชีโรงงานแยกต่างหากจากกันได้

                        4. นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของเสียได้

เนื้อหา
      วิธีการบัญชีเกี่ยวกับวัตถุดิบ (รวมถึงการบัญชีเกี่ยวกับเศษวัสดุของเสียและสินค้ามีตำหนิ)
      แรงงานทางตรง
      ค่าใช้จ่ายในการผลิต
      การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการผลิตและระบบบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)
บทฝึกหัด
     ปรนัย
     อัตนัย          เฉลย
แหล่งวิทยากร
    NAVIGATOR:  หน้าหลัก --> การบัญชีต้นทุน--> วิธีการบัญชีในระบบการผลิต
 

Return to top

2005 Anurak Tongsukhowong : Management Science : Khonkaen University