....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

จัดอบรมแนะนำการสืบค้นข้อมูล

เมื่อวันที่ 14 ก.พ ที่ผ่านมาห้องสมุดได้จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลให้แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 70 คน โดยมีเนื้อหาในการฝึกอบรมคือ 
1. แนะนำห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
 2. การสืบค้นข้อมูลจาก OPAC 
3. การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล Ovid ซึ่งเป็นบานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็ม และ 
4. การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรม ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการจัดทำภาคนิพนธ์ต่อไป
Dual
Free Web Counter