....เวลาเปิดทำการ 1 มิถุนายน-15 สิงหาคม 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-16.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

บุคลากร

1. นางสาวสุทธิลัักษณ์  พัดเพ็ง  / บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ/ sutthi@kku.ac.th
2. นางรัดดา  อุ่นจันที/ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดชำนาญงาน/ radunc@kku.ac.th

Dual
Free Web Counter