....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ระเบียบการยืม


ทรัพยากรสารสนเทศ

ทรัพยากรสารสนเทศ

 ประเภทผู้ใช้

 จำนวนวัน

จำนวนเล่ม/ม้วน

 ค่าปรับเล่ม/วัน

หนังสือทั่วไป

อาจารย์ในคณะ
อาจารพิเศษของคณะ
ข้าราชการในคณะ
บุคคลต่างคณะ
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาตรี

21
14
14
7
14
7

5
5
5
3
5
5

2
2
2
2
2
2

รายงานการวิจัย
ภาคนิพนธ์
วิทยานิพนธ์
ผู้ใช้ทุกประเภท

 3

2
(รวมหนังสือ)

5

วารสารฉบับล่วงเวลา ผู้ใช้ทุกประเภท

 2

 1

วิดีทัศน์
เทปบันทึกเสียง
ซีดีรอม

ผู้ใช้ทุกประเภท

 3

 2

5

Dual
Free Web Counter