....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

บริการอื่นๆ ของห้องสมุด

      


1. บริการให้ยืมทรัพยากร เป็นการให้บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศโดยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ บริเวณเคาน์เตอร์ข้างประตูทาง เข้าห้องสมุด และให้บริการตามเวลาที่ห้องสมุดเปิดบริการ ตามสิทธิการยืมของสมาชิกห้องสมุดแต่ละประเภท ผู้มีสิทธิยืมหนังสือได้ต้องทำบัตรสมาชิกห้องสมุด โดยแสดงบัตรอาจารย์ ข้าราชการ บัตรนักศึกษา ที่มีรหัสบาร์โค้ดทุกครั้งที่ติดต่อยืมทรัพยากร

2. บริการรับคืนทรัพยากร เป็นบริการรับคืนทรัพยากรห้องสมุด จัดไว้บริเวณเดียวกับการบริการยืมหนังสือ สำหรับรับคืนทรัพยากรสารสนเทศ ที่ผู้ใช้บริการยืมมออกไป

3. บริการจองหนังสือ เป็นบริการจองหนังสือที่มีผู้ยืมออกและมีผู้ใช้บริการอื่น ๆ ต้องการใช้บริการต่อผู้ใช้บริการสามารถจดเลขหมู่หรือชื่อเรื่องที่ต้องการจอง มายื่นที่เคาน์เตอร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการจองให้

4. บริการยืมระหว่างห้องสมุด กรณีที่ผู้ใช้บริการต้องการใช้วารสารหรือหนังสือที่ไม่มีในห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มีบริการยืม ระหว่างห้องสมุดไปยังห้องสมุดแห่งอื่น ๆ ในประเทศ โดยผู้ใช้บริการสามารถกรอกข้อมูลที่ต้องการขอสำเนาบทความผ่านทางเวปไซด์ของห้องสมุดในหัวข้อ "บริการถ่ายเอกสารระหว่างห้องสมุด" ในเมนูด้านซ้ายมือ

5. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า เป็นบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการในการค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในห้องสมุด และแนะนำแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผู้ใช้ต้องการ นอกจากนั้นยังมีการแนะนำการใช้ห้องสมุด การเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงอีกด้วย ติดต่อได้ที่เคาน์เตอร์บริการ

6. บริการนำส่งเอกสารภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นบริการที่นำส่งหนังสือหรือทรัพยากรอื่นๆ ที่ผู้ใช้ต้องการยืมจากห้องสมุดอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ใช้ไม่ต้องเดินทางไปค้นหาและยืมตัวเล่มจากห้องสมุดที่มีหนังสือนั้นๆ ด้วยตนเอง เพียงแต่เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบริการ Document Delivery ผ่านทางเมนูด้านซ้ายมือของเวปไซด์ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ และรอรับทรัพยากรดังกล่าวประมาณ 1-2 วัน โดยห้องสมุดจะแจ้งให้ทราบทาง Email, โทรศัพท์ หรือ E-Office บริการนี้ให้บริการเฉพาะ อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักศึกษาปริญญาตรี ที่มีหลักสูตรการศึกษามากกว่า 4 ปี (อนุญาตให้ใช้บริการได้เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 5 ขึ้นไป)

7. บริการสืบค้นฐานข้อมูล เป็นการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นสมาชิก โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลได้โดยผ่านทางเวปไซด์ ของห้องสมุดคณะเทคนิคการการแพทย์ หัวข้อ "สืบค้นข้อมูล" จากแถบเมนูด้านบนของเวปไซด์

8. บริการอินเทอร์เน็ต เป็นการให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนการสอน และการวิจัย จากเครื่องคอมพิวเตอร์ ผ่านบริการต่างๆ เช่น e-mail และWorld-Wide-Web

9. บริการ KKU WiFi Zone เป็นบริการที่ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย (Wireless Lan) ในบริเวณห้องสมุด เพื่อเปิดโอกาสให้ บุคลากร และนักศึกษาสามารถเข้าใช้เครือข่าย โดยลดข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ เพื่อส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้ โดยใช้สถาบันอุดมศึกษาเป็นแหล่งเข้าถึงข้อมูลและ สารสนเทศ โดยมีสถานที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของสถาบัน และเพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยตนเอง

10. บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ ห้องสมุดได้มีการจัดให้บริการ วารสารทั้งภาษาไทย จำนวน 18 ชื่อ และภาษาต่างประเทศ จำนวน 12 ชื่อ นิตยสารประเภทปกิณกะ และบันเทิง จำนวน 3 ชื่อ และหนังสือพิมพ์ภาษาไทย 4 ชื่อ เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ได้ศึกษาหาความรู้ และการพักผ่อนหย่อนใจ

11. บริการโสตทัศนวัสดุ ห้องสมุดได้จัดให้บริการ โสตทัศนวัสดุประเภทต่างๆ ได้แก่ เทปคาสเซท วิดิทัศน์ ซีดีรอมมัลติมีเดีย ทั้งให้ยืมใช้ภายในห้องสมุดและยืมออกไปข้างนอก นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีห้องให้บริการ โสตทัศนูปกรณ์ เช่น เครื่องฉายวีดิทัศน์ / แผ่นซีดี และเครื่องเล่นเทป เป็นต้น

12. บริการพิมพ์ผลการค้นข้อมูล ห้องสมุดได้ให้บริการพิมพ์ผลการสืบค้นข้อมูล จากฐานข้อมูล
ออนไลน์ อินเทอร์เน็ต หรือแฟ้มข้อมูล โดยผู้ใช้สามารถสั่งพิมพืผลข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องภายในห้องสมุดมายังเครื่องพิมพ์เลเซอร์ บริเวณเคาน์เตอร์ยืม-คืน โดยคิดค่าบริการ
แผ่นละ 2 บาท

13. บริการข้อมูลบนเวปไซด์ห้องสมุด ห้องสมุดได้ จัดทำเวปไซด์เพื่อให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้รับทราบถึงข่าวสาร กิจกรรม และบริการของห้องสมุด ตลอดจนเชื่อมโยง ไปยังฐานข้อมูลต่างๆ ที่ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสมาชิก และให้ แหล่งข้อมูลที่น่าสนใจทางด้าน เทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายหลายมากขึ้น

14. บริการชั้นแสดงหนังสือใหม่ ห้องสมุดได้จัดชั้นสำหรับแสดงหนังสือใหม่ บริเวณข้างห้องพักเจ้าหน้าที่ ใกล้ประตูทางเข้า-ออก ห้องสมุด โดยหนังสือที่อยู่บนชั้นแสดงนั้น ผู้ใช้สามารถยืมออกได้ทันที

15. บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย        ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดห้องสำหรับให้ผู้ใช้บริการไว้สำหรับประชุมกลุ่มย่อย หรือปรึกษาหารือโดยผู้ใช้บริการสามารถ ติดต่อขอใช้ห้องได้ที่เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

 

 

Dual
Free Web Counter