....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

ติดตามผลการสั่งซื้อทรัพยากร


ห้องสมุดคณะเทคนิคการแพทย์ มีนโยบายให้ผู้ใช้บริการได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะหนังสือที่ต้องการ เพื่อจัดซื้อเข้าห้องสมุด  ซึ่งนอกจากจะจัดสรรงบประมาณให้แต่ละสายวิชาในคณะแล้ว  ในปีงบประมาณ 2555 นี้ ห้องสมุดยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ใช้อื่น ๆ ในคณะ ไม่ว่าจะเป็นบุลคลากรสายสนับสนุนหรือนักศึกษาทุกระดับได้เสนอ รายชื่อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในสายวิชาเทคนิคการแพทย์  และสายวิชากายภาพบำบัด ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยสามารถเสนอรายชื่อได้ ที่นี่ หลังจากนั้นท่านสามารถเข้ามาติดตามผลการจัดซื้อได้จากเว็บไซต์ของห้องสมุด

ผลการสั่งซื้อปีงบประมาณ 2555

สายวิชาเทคนิคการแพทย์ 


กลุ่มวิชาเคมีคลินิก      กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาคลินิก        กลุ่มวิชาจุลทรรศน์คลินิก    กลุ่มวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและเวชศาสตร์การบริการโลหิต 


สายวิชากายภาพบำบัด


เสนอแนะจากบุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาภายในคณะ

Dual
Free Web Counter