....เวลาเปิดทำการ เดือนมีนาคม 2560....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - 09.00-16.00 /อาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

คู่มือ/แนะนำการสืบค้นและการใช้ฐานข้อมูล

          

คู่มือการใช้ Turnitin (สำหรับ Instructor)

คู่มือการใช้ Turnitin (สำหรับนักศึกษา)

คู่มือการใช้   Zotero


Dual
Free Web Counter