....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

การขอหมายเลข ISBN


เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) เป็นรหัสเฉพาะกำหนดขึ้นเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่อง โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
เป็นผู้กำหนดเลขให้แต่ละประเทศทั่วโลกและมอบหมายให้หน่วยงานในแต่ละประเทศ เป็นผู้บริการเลข ISBN สำเร็จรูปให้กับสำนักพิมพ์ สำหรับประเทศไทยมอบให้สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้บริการเลข ISBN

ประโยชน์ของเลข ISBN ::
    1. เพื่อความสะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว ในการสั่งซื้อหนังสือ การยืมคืน การยืมระหว่างห้องสมุด การสืบค้น และแลกเปลี่ยนข้อมูล
    2. เมื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบบาร์โค้ด สามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารสินค้า วางแผนการผลิต ควบคุมสินค้าคงคลัง

สิ่งพิมพ์ขอเลข ISBN ได้  ::
    1. หนังสือที่ยังไม่เคยพิมพ์
    2. ขอเลขใหม่เมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อจัดพิมพ์ครั้งใหม่ (edition) กรณีพิมพ์ซ้ำ เพิ่มเติม (reprint)
    และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ไม่ต้องขอ
    3. หนังสือชื่อเดียวกันแต่ต่างรูปแบบ เช่น ปกแข็ง ปกอ่อน
    4. หนังสือหลายเล่มต่อกัน (Multi-volume)
    5. สิ่งพิมพ์ในรูปวัสดุย่อส่วน
    6. วิดีทัศน์
    7. สิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
    8. ซอฟต์แวร์ด้านการศึกษา

สิ่งพิมพ์ที่ไม่ต้องขอเลข ISBN ::
    1. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
    2. สิ่งพิมพ์อายุการใช้งานสั้น เช่น แผ่นพับ แผ่นโฆษณา
    3. ปฏิทิน สมุดบันทึก เกมส์ต่าง ๆ
    4. หลักสูตรการเรียนการสอนของสถานศึกษา
    5. สมุดภาพระบายสี สมุดแบบฝึกหัด
    6. บัตรอวยพร บัตรคำ
    7. ผลงานทางวิชาการที่ขอปรับระดับในสถานศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ
    8. รายงานการวิจัยของหน่วยงาน
    9. สิ่งพิมพ์ฉบับสำเนาที่ไม่ได้จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ หรือโรงพิมพ์

การพิมพ์เลข ISBN  ::  ISBN 978-974-13-3479-6
           
ตำแหน่งที่พิมพ์เลข ISBN ในตัวเล่มหนังสือ ::
    - ปกหน้า
    - หลังหน้าปกใน
    - มุมล่างของปกหลัง

สถานที่ติดต่อ ::
กลุ่มงานคัดเลือกและและประเมินคุณภาพทรัพยากรห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถ. สามเสน ดุสิตกรุงเทพฯ 10300
โทรสาร : 0-2281-5450, 0-2628-5175 (ส่งข้อมูล) โทรศัพท์ : 0-2282-3808-9 หรือ 0-2281-5212 หรือ 0-2281-5313 ต่อ 117 (โทร.สอบถามเลข ISBN) 
เว็บไซต์ : www.nlt.go.th , E-mail : isbn@nlt.go.th

ดาวโหลดแบบฟอร์ม ::  ISBN_Form  *หลังจากกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งไปที่ isbn@nlt.go.th 

Dual
Free Web Counter