....เวลาเปิดทำการ 1-30 กันยายน 2561....   จันทร์- ศุกร์ 08.30-17.30 น. / วันเสาร์ - วันอาทิตย์-   ปิดบริการ  .....

รายชื่อวารสารที่ให้บริการถึงปัจจุบัน

รายชื่อวารสารภาษาต่างประเทศปี 2014


Advances in Physiotherapy. : V.8- , (2006- )

Annals of Clinical Biochemistry. : V.24-34 , (1987-97); V36-38, (1999-2001); V.41- , (2004- )

Annals of Clinical & Laboratory Science. : V.36- , (2006- )

Biotechniques : V.36- , (2004- )

Clinic in Laboratory Medicine : V.24- , (2004- )

Clinical Laboratory Science : V.17- , (2004- )

Current Advances in Immunology & Infectious Diseases : V.23- , (2006- )

European Respiratory Monograph : V.10 ,No. 34 (2005); V.11, No.35,37 (2006); V.12, No.40- (2006- )

European Respiratory Journal : V.27, No.3-6,(2006); V.28- , (2006- )

Journal of Orthopaedics & Sport Physical Therapy. : V.15-26 , (1992-97); V.27, No.1-3,6 (1998); V.29, (1999);
V.30, No.1-5,7-12 (2000); V.31 (2001); V.32, No.1-2 (2002); V36- ,(2006- )

Neurorehabilitation and Neural Repair. : V.13-17, (1999-2003)*จัดเก็บที่สำนักวิทยบริการ; V.18- , (2004- )

Pediatric Physical Therapy. : V.15, (2003)*จัดเก็บที่สำนักวิทยบริการ; V.18- (2004- )

Pathophysiology. : V.13- , (2006- )

Thrombosis and Haemostasis. : V.48, No.1 (1982); V.49, (1983); V.50, No.1-3 (1984); V.51-54 (1984-85)*จัดเก็บที่สำนักวิทยบริการ
V.55-78 , (1986-97); V.81- , (1999- )


           

รายชื่อวารสารภาษาไทยปี 2557


คลินิก. : ปีที่ 23-, (2550- )

พุทธชินราชเวชสาร : ปีที่ 23, (2550- )

วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ปีที่ 42- , (2543- )

วารสารกายภาพบำบัด (สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย) : ปีที่ 13-23, (2533-44); ปีที่ 25- ,(2546- )

วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด : ปีที่1- , (2532- )

วารสารเทคนิคการแพทย์ (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) : ปีที่1, ฉ.1 (2511); ปีที่2, ฉ.2-6 (2512-16); ปีที่7, ฉ.1 (2517); ปีที่18, ฉ.3 (2528)
ปีที่20, ฉ.2-3 (2530); ปีที่21-27 (2531-37); ปีที่28, ฉ.1 (2538); ปีที่29-30, (2539-40); ปีที่31, ฉ.1-2 (2541); ปีที่32- , (2542- )

วารสารเทคนิคการแพทย์ (สมาคม) : ปีที่10- , (2525- )

วารสารไทย : ปีที่2- , (2525- )

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตร์การบริการโลหิต :ปีที่4- , (2537- )

วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ : ปีที่ 1-10, (2530-39); ปีที่ 21- , (2550- )

วารสารศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี : ปีที่13- , (2548- )

วารสารสงขลานครินทร์. : ปีที่3- (2524- )

วารสารสาธารณสุขขอนแก่น : ปีที่18- , (2549- )

วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : ปีที่28- , (2539- )

สงขลานครินทร์เวชสาร : ปีที่1- , (2526- )

หมอชาวบ้าน : ปีที่14- , (2548- )

หมออนามัย : ปีที่27- , (2549- )

อนุสาร อ.ส.ท : ปีที่27- , (2530- )

National Geographic (ฉบับภาษาไทย) : ฉ. 66- , (2550- )


           

Dual
Free Web Counter