หมายเลขโทรศัพท์

 • หน่วยรับบุคคลเข้าศึกษา
  ทร. 0-4336-3429, 0-4336-3382
  โทรสาร. 0-4336-3942
 • งานบริการการศึกษา
  โทร.
  0-4336-3351, 0-4336-3427
 • ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์
  โทร.
  0-4336-3407

Back