ตารางสอบโครงการ  MDX., MD02., DTX.
รับตรงโดยวิธีพิเศษ
  ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีการศึกษา 2557

 สนามสอบที่ 1   -โรงเรียนกัลยาณวัตร
สนามสอบที่ 2 
-โรงเรียนสนามบิน
  สนามสอบที่ 3   -โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 
สนามสอบที่ 4 
-วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
สนามสอบที่ 5  -โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
สนามสอบที่ 6  -โรงเรียนขามแก่นนคร

วันสอบ

เวลา

รหัส

วิชาสอบ

วันเสาร์ที่  31  สิงหาคม 2556

08.30 10.00 น.

04

คณิตศาสตร์

 

10.30 12.00 น.

07

ชีววิทยา

 

13.00 - 14.30 น.

03

ภาษาอังกฤษ

 

15.00 16.30 น.

02

สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 1  กันยายน 2556

08.30 10.00 น.

08

ฟิสิกส์

 

10.30 12.00 น.

01

ภาษาไทย

 

13.00 - 14.30 น.

06

เคมี

Back