ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2560
 

        
        
ด้วยมีกลุ่มบุคคลแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือนักเรียนที่สมัครสอบเพื่อเข้าศึกษาใน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2560 ได้  โดยร้องเงินผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ปกครองนั้น คณะแพทยศาสตร์ ขอเรียนยืนยันให้ทราบว่า การเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีระบบ มีการจัดสอบอย่างถูกต้องโปร่งใสไม่สามารถเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่งในการ
ช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้คะแนน หรือผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ
        ดังนั้น การกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้น จึงไม่เป็นความจริง และเป็นการหลอกลวงอันเป็นเท็จฉ้อโกงประชาชนให้ได้รับ
ความเสียหาย จึงขอได้โปรดอย่าหลงเชื่อคำแอบอ้าง หากพบเห็นหรือมีข้อมูลใดๆ

 

 

 

โปรดแจ้ง : รศ.นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อที่จะได้ดำเนินการกับผู้กระทำผิดตามกฎหมายต่อไป
 

Back