ช่องทางการรับบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2560

ช่องทาง

โครงการ

รหัส

จำนวนรับ
ทั้งสิ้น
(288 คน)

ระยะเวลา
การศึกษา
(ปี)

ระยะเวลา
ใช้ทุน
(ปี)

หมายเหตุ

รับตรง
โดยวิธีพิเศษ
ของ
คณะแพทยศาสตร์

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
-รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และ
กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา เกรดเฉลี่ย 3.50 ขึ้นไป

-มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึงวันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
1) TOEFL ITP                         ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน  หรือ
2)
 TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน  หรือ
3) TOEFL (Internet Based)    ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน    หรือ
4) IELTS (Academic Module)  ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน   หรือ
5) CU-TEP                              ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน   หรือ
6) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
(สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษในแต่ละภูมิภาค ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่...
www.li.kku.ac.th)
   การคัดกรองเรียงตามลำดับความสามารถ จำนวน 1,000 คน
โดยเรียงลำดับจากผลการสอบภาษาอังกฤษจากมากไปน้อย

เปิดรับสมัคร 1-13 กันยายน 2559
สอบวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

MDX

44

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สกอ.

-รับนักเรียนจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และกำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรม วิทย์/คณิต และโรงเรียนตั้งอยู่ใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
เปิดรับสมัคร 1-13 กันยายน 2559
สอบวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

MD02

76

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
(CPIRD)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 16 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และบุรีรัมย์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โรงเรียนในกลุ่มจังหวัด CPIRD.  
โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
เปิดรับสมัคร 1-13 กันยายน 2559

สอบวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

MD03
(รพ.ขอนแก่น)

24

6

3

ชดใช้ทุน 3 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางได้

MD04
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)

16

6

3

MD05
(รพ.อุดรธานี)

16

6

3

MD11
(รพ.
มหาสารคาม)

16

6

3

โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน
(ODOD)
-รับตามภูมิลำเนาจาก 13 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ยกเว้น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์)
-ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาและบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดที่สมัครต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 อยู่ในโรงเรียนใน
จังหวัดที่สมัครทุน ODOD.  โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า  3.00
เปิดรับสมัคร 1-13 กันยายน 2559

สอบวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

MD07
(รพ.
ขอนแก่น)

24

6

12

-ชดใช้ทุน 4 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
หรือ เวชศาสตร์ครอบครัว ได้
-ชดใช้ทุน 5 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์
หรือ ออร์โธปิดิกส์ ได้
-ชดใช้ทุน 6 ปี แล้ว
ขออนุมัติลาฝึกอบรม
แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์ 
กุมารเวชศาสตร์ หรือ สูติ-นรีเวชวิทยา ได้

MD08
(รพ.
สรรพสิทธิ์ฯ)

16

6

12

MD09
(รพ.อุดรธานี)

16

6

12

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิชาการ

-รับนักเรียนจากทั่วประเทศ
-เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้น ม.4-5 และ
กำลังศึกษาชั้น ม. 6 โปรแกรม วิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา
 ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป
-มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากศูนย์หรือสถาบันทดสอบทางภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยที่มีผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันสอบจากสถาบันจนถึงวันรับสมัคร โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
1) TOEFL ITP                         ไม่ต่ำกว่า 470 คะแนน  หรือ
2)
 TOEFL (Computer Based) ไม่ต่ำกว่า 150 คะแนน  หรือ
3) TOEFL (Internet Based)    ไม่ต่ำกว่า 52 คะแนน    หรือ
4) IELTS (Academic Module)  ไม่ต่ำกว่า 4.5 คะแนน   หรือ
5) CU-TEP                              ไม่ต่ำกว่า  60 คะแนน   หรือ
6) ผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดย สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (KEPT) ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป
(สถาบันภาษามหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดสอบเป็นกรณีพิเศษในแต่ละภูมิภาค ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่...
www.li.kku.ac.th)
   การคัดกรองเรียงตามลำดับความสามารถ จำนวน 300 คน
โดยเรียงลำดับจากผลการสอบภาษาอังกฤษจากมากไปน้อย

เปิดรับสมัคร 1-13 กันยายน 2559
สอบวันที่ 22-23 ตุลาคม 2559
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

DTX

10

6

3

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์
กับ คณะทันตแพทยศาสตร์
สมัครสอบ กับ คณะแพทศาสตร์

รับตรง โดย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(โควต้า มข.)

รับตรง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ดูรายละเอียดจาก มข.)
รับจาก 20 จังหวัด
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม. 6 วิทย์/คณิต
-GPAX 5 ภาคการศึกษา
รับสมัคร.....................
สอบ.........................
(ดูประกาศจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

001

20

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

 

รับตรง โดย
กลุ่มสถาบัน
แพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย (กสพท.)

รับตรง ร่วมกับ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย

รับจากทั่วประเทศ
-รับผู้จบ ม 6 หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ หรือกำลังศึกษาชั้น ม. 6 และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560
รับสมัครสอบวิชาเฉพาะ 1-31 สิงหาคม 2559
สอบวิชาเฉพาะ  5 พฤศจิกายน 2559
รับสมัครสอบวิชาสามัญ 7 วิชา กับ สทศ.
ประมาณเดือน............................
สอบวิชาสามัญ .........................

(ดูประกาศจาก กสพท.)

-

20

6

3

ปี 6 สามารถสมัครแพทย์ใช้ทุนได้

 

Back